January 18, 2012

Tantra,Siddha samparadaya, Natha, Buddhist Nagarjuna and Indian poetics


Approach paper 1:Refutation of dualistic and non dulalistic philosophies in the context of Indian Aesthetics.
(This approach paper is written for the seminar on Shramanic  schools of philosophies and Kannada poetics , Jan 21 and 22,2012 organized at Kuppalii village in Shivamogga district, Karnataka, India)

                                           - Dr.G.B.Harisha


Abhinavagupta pada

Acharya Shankara1.     The contribution of advaita for the development of idealistic philosophy is immense.However the present paper tries to find out different philosophical voices of little tradition in Indian darshana.
2.     The shankara adavaita is known by different names such as Kevaladvaita, Brahmadvaita, Aupanishadika advaita.
3.     Scholars have discussed about the main differences between the shankara adavita and natha sampradaya mainly on the point of Moksha(liberation).
The main differences are summarized below:
4.     Viewpoints of Natha theory and  Shankara theory on liberation.
                                             
a.Moksha can be attained not by mere knowledge but by sadhana(practice).ie.,Not merely by having the sword (Knowledge), but by the parakarma(valour).(Natha)
Moksha can be attained not by mere knowledge.(Shankara)
b.The darshana of Gorakhanatha is known as dvaitadvaita vilakshnavadi(zÉéöÊvÁzÉéöÊvÀ «®PÀëtªÁ¢Ã). )(Natha)
The darshana of shankara is known as Adaitavadi. .(Shankara)
c.Gorakhnatha questions adavita in the following words:yadi brahmadvaita masti tarhi(when brahmadvaitaif saelf is not the final reality there where does comes this dvaita?)

5.     How advaitha is not the ultimate perception according to Natha sampradaya? Goraksha Sidhanta Sangraha (here onwards mentioned as GSS), a prominent Natha text has discussed about the process of creation according to Natha sampradaya view.The whole discussion can be summarized as follows.

According to GSS the creation occurs as mentioned below.[1]
a)    Natha is above form(Sakara) and formless( Nirakara)
b)    Nirakara Jyotiswarupa natha(natha is formless form of light)
c)    Sakara natha(natha with form) is born out of the above.
d)    Sadashiva Bhairava and Bhairavi Shakti are born out of the will (iccha)  of Sakara Natha.
e)    Vishnu is born out of Bhairava and Bhairavi.
f)     Brahma creates the world in the fom of both: a. Nadarupa, b. Bindurupa


6.     Which means there is paratatva (ultimate reality)even above advaita, which is above the Sakara and Nirakara. From Nathist view, both the advaita brahma and nirakara brahma of Shankara Philosophy seems to be fallen from the higher abode of the ultimate reality(paratatva).
          Natha is the ultimate paratpara paratatva in nathism, is above advaita tatva and nirakara is one of the works of Natha.


[1] Here from Natha to creation of Brahma through nada and  bindurupa involves six steps.The poetic imagination which is beyond all theories both aesthetical and socio-cultural can be interpreted using the creation model given by Nathists.
to read the entire article please contact:harishagb@gmail.com

January 12, 2012

A book on Tantra shastra by Dr G.B.Harisha


vÀAvÀæ±Á¸ÀÛç
- qÁ.f.©.ºÀjñÀ

§AiÀÄ®£ÀÄ vÀÄA§ÄªÀ D®AiÀÄzÀ ¨É¼ÀQ£À ©ÃdUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ §ºÀÄvÀézÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀ, UÀnÖUÉƽ¸ÀĪÀ, ºÀgÀqÀĪÀ PÁAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃA¦AiÀÄAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¤ªÀðZÀ£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ MAzÀÄ DqÀÄA¨ÉÆ®ªÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ CxÀðUÀ¼À DZÉUÉ C£ÀƺÀå ¯ÉÆÃPÀUÀ¼À PÀqÉUÉ vÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß MAiÀÄÄåªÀ ¥ÀAiÀÄtzÀ zÁjUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÁºÀ¸ÀzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆr §A¢ªÉ. EzÀÄ ¤gÀAvÀgÀ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ §ºÀÄzÁjUÀ¼À ªÀĺÁAiÀiÁ£À.
E¥ÀàvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ F ¸ÀAPÀæªÀÄt ¹ÜwAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÁ°£ÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjAiÀĪÀÇ DVªÉ. PÀ£ÀßqÀ J£ÀÄߪÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁµÉ, ¸Á»vÀå, §zÀÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ DzsÀĤPÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è CxÉÊð¸ÀĪÀ ªÀÄvÉÛ PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ MAzÀÄ PÁAiÀÄPÀzÀAvÉ PÉÊUÉwÛPÉÆArzÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ J£ÀÄߪÀ JgÀqÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÀ§zÀÄgÁUÀĪÀ DvÀAPÀ MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁzÀgÉ, CªÀÅ MAzÀ£ÉÆßAzÀÄ ¥Àæ¨sÁ«¹ £ÉgÀªÁUÀĪÀ DªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ E£ÉÆßAzÉqÉ EgÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ F ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ºÉƸÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀAªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C£Àé¬ÄPÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À°è vÀ£ÀߣÀÄß vÉÆqÀV¹PÉƼÀî®Ä §AiÀĹzÉ.
PÀ£ÀßqÀªÀÅ PÁUÀzÀgÀ»vÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è PÁt¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ®Æ ¥ÀĸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ PÀÈwUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁV QæAiÀiÁ²Ã®ªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ. vÁAwæPÀ-ªÀiËTPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀªÀÅ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà PÁUÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀætUÉÆAqÀÄ PÀtÂÚUÉ, Q«UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¹ìUÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAªÀºÀ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ. E°è ¥ÀæPÀlUÉƼÀÄîªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÉÆA¢UÉ C©üªÀåPÀÛUÉƼÀÄîªÀ aAvÀ£Á ±ÀjÃgÀªÀÇ ªÀÄÄRåªÁzÀzÀÄÝ. ¨sÁµÉ. ¸Á»vÀå, PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ, «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À, ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À J£ÀÄߪÀ ¨Ë¢ÞPÀ UÀrgÉÃSÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀaPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀ eÁÕ£ÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀlUÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ.
PÀ£ÀßqÀ «±Àé «zÁå®AiÀĪÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß, PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß, «eÁÕ¤UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÉåÃvÀgÀªÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀ®Ä ¥Àæ¸ÁgÉÆÃ¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀAvÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ. CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV F «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ F G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÁV ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÉ. F G¥À£Áå¸À ªÀiÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ GvÀà£ÀßUÀ¼ÁzÀ F aPÀÌ ºÉÆwÛUÉUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ d£À¦æAiÀĪÁVªÉ. F ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÉ.
vÀAvÀæ±Á¸ÀÛç JA§ QgÀĺÉÆwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß F ªÀiÁ¯ÉUÁV §gÉzÀÄPÉÆnÖgÀĪÀ qÁ. F.©. ºÀjñÀ CªÀjUÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ ¸À®ÄèvÀÛªÉ. F ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß CAzÀªÁV ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ ¥Àæ¸ÁgÁAUÀzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ¥ÉÆæ. ªÀįÉèÃ¥ÀÄgÀA f. ªÉAPÀmÉñÀ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ²æ ©. ¸ÀÄeÁÕ£ÀªÀÄÆwð CªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
©.J. «ªÉÃPÀ gÉÊ
PÀÄ®¥Àw


vÀAvÀæ±Á¸ÀÛç
vÀAvÀæUÀ¼À GUÀªÀÄ
vÀAvÀæUÀ¼À GUÀªÀÄPÉÌ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÁåSÉå¬ÄzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÁzÀA§jPÁgÀ, vÀvÀéeÁÕ¤ ²æà ©. ¥ÀÄlÖ¸ÁéªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¸ËAzÀAiÀÄ𠮺ÀjAiÀÄ PÀ£ÀßqÁ£ÀĪÁzÀzÀ°è ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀªÁV ªÁåSÁ夹zÁÝgÉ. PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ£À PÁ®zÀ°è ¯ÉÆ®è ®QëöäÃzsÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ rArªÀÄ PÀ«UÀ¼ÀÄ F UÀæAxÀPÉÌ ªÁåSÁå£À §gÉ¢zÁÝgÉAzÀÄ EwºÁ¸À¢AzÀ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. (²æà PÀAoÀ±Á¹ÛçÃ, ¥ÀÄl 175).
¥ÀÄlÖ¸ÁéªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ®QëöäÃzsÀgÀ£À ªÁåSÁå£ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹, F ªÀÄÆ® ±ÉÆèÃPÀPÉÌ »ÃUÉ ªÁåSÁ夹, vÀAvÀæzÀ EwºÁ¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ°èzÁÝgÉ.
ZÀvÀÄBµÀµÁÖöå vÀAvÉæà ¸ÀPÀ®ªÀÄ©ü¸ÀAzsÁAiÀÄ ¨sÀĪÀ£ÀA
¹ÜwvÀ¸ÀÛvÀÛwì¢Þ ¥Àæ¸ÀªÀ¥ÀgÀ vÀAvÉæöÊB ¥À±ÀÄ¥ÀwB|
¥ÀÄ£À¸ÀÛ÷é¤ß§ðAzsÁzÀT®¥ÀÄgÀĵÁxÉÊðPÀ WÀl£Á-
¸ÀévÀAvÀæA vÉà vÀAvÀæA QëvÀ®ªÀĪÁwÃvÀgÀ¢zÀªÀiï||        
(±ÉÆèÃPÀ: 31)
CªÀgÀªÀjZÉÒªÀ jÃw «gÀa¹ ¥À±ÀÄ¥Àw
gÀAf¸ÀÄwgÀ®Ä ¯ÉÆÃPÀUÀ¼À
¤¤ßZÉÒAiÀÄAvÉ ¸ÀPÀ® ¥ÀÄgÀĵÁxÀðªÀ
KPÀPÁ®zÉÆ¼É ¸À°è¸ÀĪÀ
¤£Àß £ÁªÀĪÀ ±ÀĨsÀvÀAvÀæªÀ «gÀa¹
¸ÀÄUÀªÀĪÁV¹zÀ£ÀÄ ¥ÀxÀªÀ
(C£ÀĪÁzÀ : ©. ¥ÀÄlÖ¸ÁéªÀÄAiÀÄå, 1982, ¥ÀÄl 80)
CªÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß vÀAvÀæ±Á¸ÀÛçzÀ EwºÁ¸ÀzÀ bÁAiÉĬÄAzÀ PÀÆrzÀ ±ÉÆèÃPÀ JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ ªÁåSÁå£ÀzÀ°è ®QëöäÃzsÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁ® 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è CzÀgÀ £ÉgÉgÁµÀÖçUÀ¼ÁzÀ aãÁ, §ªÀiÁð, PÁA§ÆrAiÀiÁ zÉñÀUÀ¼À°è ¥ÀæZÁgÀzÀ°èzÀÝ vÀAvÀæ±Á¸ÀÛç eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝ£É.... ²ªÀ£À£ÀÄß ¥À±ÀÄ¥Àw JAzÀÄ PÀgÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¤uÁðAiÀÄPÀ. C«zÉå CeÁÕ£ÀUÀ½AzÀ CªÀÈvÀÛgÁzÀªÀgÉ®è ¥À±ÀÄUÀ¼ÉÃ. EAzÁæ¢UÀ½UÀÆ EzÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. eÁÕ£À«vÀÄÛ ¥À±ÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ£ÁßVAiÉÆà zÉêÀvÉAiÀÄ£ÁßVAiÉÆà ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£Éà vÀAvÀæUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÉ ¥ÉæÃgÀPÀ (1982, ¥ÀÄ 80) JA¢zÁÝgÉ.
vÀAvÀæ JA§ ¥ÀzÀzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀªÉà zÉÆqÀØzÀÄ. E£ÀÄß vÀAvÀæ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ §UÉÎ JµÀÄÖ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ? ®QëöäÃzsÀgÀ£À ªÁåSÁå£À ªÀÄvÀÄÛ ©. ¥ÀÄlÖ¸ÁéªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ vÀAvÀæzÀ ««zsÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ ¸Àé®àªÀÄnÖUÉ PÉÆæÃrüÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ:
¸ÀASÉå. vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ                    CªÀÅUÀ¼À PÁgÀåPÉëÃvÀæ
1.      ªÀĺÁªÀiÁAiÀiÁ ±ÀA§gÀ              ªÀiÁAiÀiÁ ¥Àæ¥ÀAZÀ ¤ªÀiÁðt, ¨sËvÀªÀ¸ÀÄÛ
2.      ªÉÆû¤Ã eÁ® ±ÀA§gÀ             gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ¥ÁðlÄ,
3.      vÀvÀé±ÀA§gÀ                        CVß-d® vÀvÀé±ÉÆÃzsÀ£É
4.      ¹zÀÞ
5.      ªÀlÄPÀ
6.      PÀAPÁ®                           ¤¢ü ªÀÄvÀÄÛ R¤dUÀ¼À ±ÉÆÃzsÀ£É
7.      PÁ®                             F JAlPÉÌ (4-11) ¨sÉÊgÀªÁµÀÖPÀ JAzÀÄ
8.      PÁ¯ÁVß                           ºÉ¸ÀgÀÄ.
9.      AiÉÆÃV¤
10.     ªÀĺÁ
11.     ±ÀQÛ
12.     P˪ÀiÁj
13.     ¨Áæ»ä                             EªÀÅ ¹ÛçÃ¥ÀæzsÁ£À vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ.
14.     ªÀĺÉñÀéj                        ªÀÄÄRåªÁV ®°vÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀAVÃvÀ,
15.     ªÉʵÀګà                          £Álå, £ÁlPÀ, avÀæPÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ
16.     ªÁgÁ»                           ¥Àæ¸ÁzsÀ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
17.     ªÀiÁºÉÃA¢æ                        vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ
18.     ZÁªÀÄÄAqÁ                      
19.     ²ªÀzÀÆwÃ
20.
21.                                      ¹ÛçÃ-¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¨sÉÆÃUÀ, PÁªÀÄfêÀ£À,
22.                                      DºÁgÀ «ºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ
23.                                      vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ. AiÀĪÀļÀ JAzÀgÉ
24.     AiÀĪÀļÁµÀÖPÀ                      eÉÆÃr, «ÄxÀÄ£À JAzÀÄ CxÀð.
25.     (20-27)
26.
27.
28.     ªÀĺÁwæ¥ÀÄgÀ ¸ÀÄAzÀjÃ
29.     PÁªÉÄñÀéjÃ
30.     ¨sÀUÀªÀiÁ°¤Ã
31.     ¤vÀåQè£Áß                          28-43 : EzÀPÉÌ ZÀAzÀæeÁÕ£À
32.     ¨sÉÃgÀÄAqÁ                        «zÉå JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ.
33.     ªÀ»ßªÁ¹¤Ã                        ZÀAzÀæ£À ºÀ¢£ÁgÀÄ PÀ¯É (µÉÆÃqÀ²)UÀ¼À
34.     ªÀĺÁ«zÁå                       G¥Á¸À£É
35.     F±ÀéjÃ
36.     zÀÆw
37.     vÀéjvÁ
38.     PÀÄ®¸ÀÄAzÀjÃ
39.     ¤Ã®¥ÀvÁPÁ «dAiÀiÁ
40.     ¸ÀªÀðªÀÄAUÀ¯Á
41.     eÁé¯ÁªÀiÁ°¤
42.     avÁæ
43.     ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ ¸ÀégÀƦtÂÃ
44.     ªÀiÁ°¤                           ¸ÀªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£À AiÀÄAvÀæUÀ¼À gÀZÀ£É, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ.
45.     ªÀĺÁ¸ÀAªÉÆúÀ£À/ªÁvÀÄ®           JZÉÑvÀÛªÀªÀgÀ£ÀÄß ¤zÉæUÉ J¼ÉAiÀÄĪÀ «zÉå
46.     ªÁvÀįÉÆÃvÀÛgÀ
47.     PÁ«ÄPÀ                           EzÀgÀ°è£À 3 vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ DPÀµÀðzÁ, ªÀ²ÃPÀgÀt,
                                         ¸ÀAªÉÆúÀ£À PÀÄjvÀªÀÅ.
48.     ºÀÈzÉãÃzÀ                          AiÉÆÃUÀPÉÌ PÁ¥Á°PÀ ªÀÄvÀzÀ ªÁåSÉå
49.     vÀAvÀæ¨sÉÃzÀ                         ¨ËzÀÞªÀÄvÀzÀ vÀAvÀæ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ (CªÉÊ¢PÀ).
50.     UÀĺÀåPÀ vÀAvÀæ
51.     PÀ¯ÁªÁzÀ                         ¸Á»vÀå, ¸ÀAVÃvÀ EvÁå¢ PÀÄjvÀ
                                               16 ZÀAzÀæPÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ
52.     PÀ¯Á¸ÁgÀ                          ªÉÄð£À vÀAvÀæzÀ ¸ÁgÀ gÀÆ¥À.
53.     PÀÄ©Ó PÁªÀÄvÀA                     ¸ÀÆPÀëöä zÉúÀ ¸ÀAZÁgÀ EvÁå¢.
54.     gÀ¸ÀªÁzÀ                          ¥ÁzÀgÀ¸ÀªÀ£ÀÄß a£ÀߪÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ.
55.     «ÃuÁvÀAvÀæ/¸ÀAAiÉÆÃUÀ/AiÀÄQët       ªÀ²ÃPÀgÀt
56.     vÉÆæÃvÀ®                          CAd£À ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, CAvÀjPÀë ¸ÀAZÁgÀ
57.     vÉÆæÃvÀ¯ÉÆÃvÀÛgÀ                     AiÀÄQët ¸ÁzsÀ£É
58.     ¥ÀAZÁªÀÄÈvÀ                        ¥ÀAZÀ¨sÀÆvÀUÀ¼À ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀt
59.     ªÁtÂdå
60.     GzÀåªÀÄ
61.     ¥ÀæªÁ¸À                            EzÀPÉÌ ¸ÀªÀðeÁÕ£ÀªÁ¢ vÀAvÀæ
62.     ªÀÈwÛ                              ¥ÀAZÀPÀ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
63.     zsÀ£À
64.     «¤AiÀĪÀÄ
ªÉÄð£À 64 vÀAvÀæUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ ¨sËwPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß DzsÁåwäPÀ gÀÆ¥ÀzÉÆA¢UÉ MnÖUÉ w½¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀ JAzÀgÉ PÉêÀ® CzsÁåvÀä, AiÉÆÃUÀ, zsÁå£À JA§ d£À¦æAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄÆrzÀÄÝ ©ænµï ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» PÁ®zÀ°è. ºÀ®ªÀÅ ¸ÀÛgÀ, ºÀ®ªÀÅ ¥ÀAxÀ, C£ÉÃPÀ eÁw, G¥ÀeÁw, ªÀtðªÀåªÀ¸ÉÜ CzÀgÀ UÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß ¹Ã¼À®Ä ºÉÆgÀl £ÁxÀ, ¹zÀÞ EvÁå¢ ¥ÀAxÀUÀ¼À ¸ÀAQÃtð ¥Àæ¥ÀAZÀ ¨sÁgÀvÀ. DzÀÝjAzÀ E°è «eÁÕ£À, ¯ÉÆúÀ±Á¸ÀÛç, ªÁ¸ÀÄÛ, eÉÆåÃwµÀ, PÁªÀıÁ¸ÀÛç gÀ¸À«zÉå (Alchemy), DAiÀÄĪÉÃðzÀ, DºÁgÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ fêÀ£ÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV zÁjUÀ¼ÀÄ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀªÀÅ, CzÀgÀ°è PÉ®ªÀPÉÌ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ, PÀ£ÀßqÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ gÁd¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄ£ÀßuÉ ºÉÆA¢zÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ªÀiÁ£ÀåvÉ zÉÆgɬÄvÀÄ. G½zÀAvÉ JµÉÆÖà «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ eÁ£À¥ÀzÀgÀ°è ¸ÉÃjvÀÄ, UÀĺÀå ¸ÀªÀiÁdUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ G½zÀÄ §A¢vÀÄ. CzÀgÀ°è PÁ®PÁ®PÉÌ ¥ÀjµÁÌgÀ, D«µÁÌgÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉà EgÀ®Ä ¸ÁªÀiÁfPÀ ¤µÉÃzsÀªÉÇAzÀÄ PÁgÀtªÁzÀgÉ UÁæªÀÄå JA§ ¤®ðµÀå ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ. MnÖ£À°è ®QëöäÃzsÀgÀ£À F ¥ÀnÖAiÉÄãÀÆ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV J®è vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÆß ºÉ¸Àj¸ÀĪÀÅ¢®è. PÁ®PÀæªÉÄÃt EzÀgÀ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉ, ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ¼ÀÆ DVªÉ.

UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ
EzÀ®èzÉ vÀAvÀæ±Á¸ÀÛç UÀæAxÀUÀ½UÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀÄÄR«zÉ, CzÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV ªÉÊ¢PÀ CzÀgÀ®Æè ±ÀAPÀgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ DZÁAiÀÄðgÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ »AZÀÄ ªÀÄÄAaUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ, ±ÀAPÀgÁZÁgÀågÀÄ CzÉéöÊvÀzÀ±Àð£À ¥ÀæªÀvÀðPÀgÁV vÀAvÀæ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä C¸ÁzsÀå JA§ £ÀA©PÉ C£ÉÃPÀ «zÁéA¸ÀgÀ°èzÉ. EzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV CzÉéöÊwUÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀgÁZÁgÀågÀÄ ¸ÀAeÉ ªÉÃ¼É ««zsÀ zÀ±ÀðtUÀ¼À «zÁéA¸ÀgÉÆqÀ£É ªÁUÁézÀ £Àqɹ, ¨É¼ÀV£À ªÉÃ¼É PÁ½, zÀÄVð UÀÄrUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ zÉë¸ÉÆÛçÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ JA§ ¥ÀæwÃwAiÀÄ£ÀÄß JwÛ »rzÀªÀgÀÆ EzÁÝgÉ. ±ÀAPÀgÁZÁgÀågÀ UÀÄgÀÄ«£À UÀÄgÀÄ UËqÀ¥ÁzÀgÀÄ ±ÀQÛ¸ÀÆvÀæ, ¸ÀĨsÀUÉÆÃzÀªÀÄ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. CªÀgÀ ²µÀå UÉÆëAzÀ ¨sÀUÀªÀvÁàzÀgÀÄ gÀ¸ÉñÀégÀ JA§ ¥ÁæaãÀ ªÀÄvÀPÉÌ gÀ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ JA§ gÀa¹zÁÝgÉ. UÉÆëAzÀgÀ ²µÀå ±ÀAPÀgÁZÁgÀågÀ ºÉ¸Àj£À eÉÆvÉ vÁ¬ÄvÀvÀé ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¸ÉÃjPÉÆArzÉ. EwºÁ¸ÀPÁgÀ J¸ï. ²æÃPÀAoÀ±Á¹Ûç C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÀĪÀAvÉ ±ÀAPÀgÁZÁgÀågÀÄ- ²æà «zÁå G¥Á¸ÀPÀgÁVzÀÄÝ ¥Àæ¥ÀAZÀ¸ÁgÀ, D£ÀAzÀ®ºÀjÃ, ¸ËAzÀAiÀÄð®ºÀjÃ, ®°vÁwæñÀwà ¨sÁµÀå ªÀÄÄAvÁzÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹gÀĪÀgÀÄ. ªÀÄÄRå ¦ÃoÀUÀ¼À°è ²æÃZÀPÀæAiÀÄAvÀæ ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁrgÀĪÀgÀÄ (1975, ¥ÀÄl 173).
«±ÉõÀªÁV ªÉÊ¢PÀ ZËPÀnÖ£ÉƼÀUÉ ²æëzÉå (²æÃZÀPÀæ) AiÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀ, ¥Àæ¨sÁªÀzÀ°è zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄnÖUÀAvÀÆ ±ÀAPÀgÁZÁgÀågÀ ¥ÁvÀæ zÉÆqÀØzÀÄ JA§ÄzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀ«®è. vÀAvÀæ±Á¸ÀÛçzÀ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀAPÀgÁZÁgÀågÀ ²µÀå ®PÀëöätzÉòPÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ ±ÁgÀzÁ w®PÀ gÀa¹zÀgÀÄ, EzÀPÉÌ gÁWÀªÀ¨sÀlÖ£À (Qæ.±À. 1493) ªÁåSÁå£À«zÉ. EzÉà PÁ®zÀ°è vÀAvÀæ¸ÁgÀ, UÀæAxÀzÀ (PÀÈvÀð: PÀȵÁÚ£ÀAzÀ DUÀªÀĪÁVñÀ) ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ §AUÁ¼ÀzÀ°è ±ÁPÀÛzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ºÉaÑvÀÄ.
zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ËAzÀAiÀÄð®ºÀjAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ zÉÆqÀØ¢zÀÄÝ EA¢UÀÆ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ§®è ªÀÄzsÀåªÀĪÀUÀð, ªÉÄîéUÀðUÀ¼À°è CzÀgÀ ¥ÀoÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¯ÉÆ®è®QëöäÃzsÀgÀ, rArªÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁåSÁå£ÀUÀ¼ÀAvÀÆ ¥Àæ¹zÀÞªÁVªÉ. dvÉUÉ 18£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¨sÁ¸ÀÌgÀgÁAiÀÄ£ÉA§ PÀ£ÀßrUÀ£ÀÄ ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄPÉÌ ¨sÁµÀå (CAzÀgÉ «ªÀgÀuÉ) §gÉ¢zÁÝ£É, CzÀÄ EA¢UÀÆ d£À¦æAiÀĪÁVzÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ GªÀiÁ£ÀAzÀ£ÁxÀ£ÀÄ gÀa¹gÀĪÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÀ®à¸ÀÆvÀæ G¯ÉèÃR¤ÃAiÀÄ. vÀAvÀæ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ 18-19£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀ¸ÁºÀvÀÄPÁ®zÀ ¥Á±ÁÑvÀå «zÀéwÛ£À PÁgÀt ¨É¼ÀPÀÄ PÀAqÀªÀÅ. EzÀgÀ°è ¸Àgï eÁ£ï ªÀÅqÉÆæÃ¥sÀ£À zÉÆqÀØ¢zÉ. §AUÁ¼ÀzÀ°è £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁVzÀÝ FvÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ°èzÀÝ C£ÉÃPÀ vÀAvÀæ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß EAVè¶UÉ C£ÀĪÁ¢¹, C£ÉÃPÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀAvÉ ¥Á±ÁÑvÀågÀÆ vÀAvÀæªÉAzÀgÉ ©Ã¨sÀvÀì JAzÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁPÀµÀÄÖ zÀÆgÀ ªÀiÁrzÁÝ£É. Introduction to Tantra Sastra (vÀAvÀæ±Á¸ÀÛçPÉÌ ¦ÃpPÉ), Principles of Tantras  (vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ) Shakti and Sakta (±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁPÀÛ), The Serpent Power (PÀÄAqÀ°¤ ±ÀQÛ) The Tantra of Great Liberation (ªÀĺÁ¤ªÁðt vÀAvÀæ)  Greathess of Shiva  (²ªÀ ªÀÄ»ªÉÄ) Garland of Letters (¥ÀvÀæªÀiÁ¯É)  Tantraraja Tantra   (vÀAvÀægÁd vÀAvÀæ) EªÀÅ CªÀ£ÀÄ gÀa¹gÀĪÀ ªÁåSÁ夹gÀĪÀ ¥Àæ¹zÀÞ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ. DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ°è vÀAvÀæ±Á¸ÀÛçzÀ ¦vÁªÀĺÀ J£ÀÄߪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CªÀ£À ¸ÁzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ UÀæAxÀUÀ¼À C£ÀĪÁzÀ E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ vÀAvÀæUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¨sÁ«¹zÉ. EzÀ®èzÉ ¦.¹. ¨ÁUÀa (Evolution of Tantras- vÀAvÀæUÀ¼À «PÁ¸À), J£ï.J£ï. ¨sÀmÁÖZÁAiÀÄð ( History of the Tantric Religion -vÁAwæPÀ ªÀÄvÀzÀ EwºÁ¸À), eÉÆåÃw¯Áð¯ï zÁ¸ï (PÀÄ©Ó PÁvÀAvÀæ, PÁªÀÄzÉãÀÄvÀAvÀæ, PÁªÀiÁRå vÀAvÀæ, PÀĪÀiÁjà vÀAvÀæ, ªÀiÁAiÀiÁvÀAvÀæ, ¤Ã®vÀAvÀæ, AiÉÆävÀAvÀæ- EªÀÅUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÁzÀ), ªÀædªÀ®è¨sÀ ¢éªÉâ (¸ÀéZÀÒAzÀ vÀAvÀæzÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É), UÉÆæ£ÁxÀ PÀ«gÁd (vÀAvÀæeÁgï DUÀªÀıÁ¸ÉÛÃgÀ ¢UÀݱÀð£À, ªÁªÀÄPÉñÀégÀ vÀAvÀæ) JA.¦. ¥ÀArvï (Gems from the Tantras (vÀAvÀæzÀ ªÀÄt ªÀiËQÛPÀUÀ¼ÀÄ, PÀįÁtðªÀ vÀAvÀæ, PÀÄAqÀ°¤Ã AiÉÆÃUÀ), J¸ï.PÉ. gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï (Tantra Mantra Yantra  -vÀAvÀæ ªÀÄAvÀæ ªÀÄAvÀæ), ®®£ï ¥Àæ¸Ázï ¹AUï (Tantra: Its mystic  & Scientric Basis) vÀAvÀæzÀ C£ÀĨsÁ«PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉʨsÁ«PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀ §Ä£Á¢)- E£ÀÆß ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «zÁéA¸ÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ vÀAvÀæ±Á¸ÀÛçzÀ CzsÀåAiÀÄ£À £Á£ÀÄ ªÀÄÄRUÀ¼À°è ¸ÁVzÉ.
vÀAvÀæUÀ¼À ¸ÀASÉå JµÀÄÖ JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è KPÁ©ü¥ÁæAiÀÄ«®è. ªÀĺÁ¹zÀÞ¸ÁgÀ vÀAvÀæzÀ°è MAzÀÄ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀªÁzÀ «ªÀgÀuɬÄzÉ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß «µÀÄÚPÁæAvÀ, gÀxÀPÁæAvÀ ªÀÄvÀÄÛ C±ÀéPÁæAvÀ JAzÀÄ «¨sÀf¹zÀgÉ MAzÉÆAzÀÄ PÁæAvÀPÀÆÌ 64 vÀAvÀæUÀ½ªÉ. F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀȶÖAiÀiÁzÀ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ (F UÀæAxÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ) 192. F ªÀÄÆgÀÄ ¨sËUÉÆýPÀ UÀrUÀ¼À «ªÀgÀuÉ ±ÀQÛ ªÀÄAUÀ¼À vÀAvÀæzÀ°èzÉ.
* «AzsÀå ¥ÀªÀðvÀ¢AzÀ eÁªÁzÀªÀgÉUÀÆ «µÀÄÚPÁæAvÀ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ.
* ªÀĺÁaãÁªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ «AzsÀåzÀ GvÀÛgÀzÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ-gÀxÀPÁæAvÀ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ
* ¥À²ÑªÀÄQÌgÀĪÀ G½zÀ ¨sÁUÀUÀ¼É¯Áè C±ÀéPÁæAvÀ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ.
vÀAvÀæzÀ°è ªÉʵÀÚªÀ, ±ÁPÀÛ, ¨ËzÀÞ, ±ÉʪÀ EvÁå¢ ¨sÉÃzÀUÀ½gÀĪÀAvÉ UËqÀ (¥ÀƪÀðPÉÌ), PÉÃgÀ¼À (ªÀÄzsÀå¨sÁUÀ), PÁ²äÃgÀ (¥À²äªÀÄPÉÌ), ªÀÄvÀÄÛ «¯Á¸À JA§ £Á®ÄÌ ¸ÀA¥ÀæzÀAiÀÄUÀ½gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß µÀmï ¸ÀA¨sÀªÀ gÀºÀ¸Àå w½¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è «¯Á¸À ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀÅ zÉñÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÉ J¯ÉèqÉUÀÆ ºÀ©âzÉ JAzÀÄ Cl¯ï ©ºÁj WÉÆÃµï «ªÀj¹zÁÝgÉ (Studies on the Tantras: The Ramakrishan Mission, Kolkotta, 2002, pp. 58.)
ªÀĺÁAiÀiÁ£À ¨ËzÀÞ zsÀªÀÄðzÀ MAzÀÄ CªÀ¸ÉÜ vÁAwæPÀ ªÀÄÄRzÀÄÝ, EzÀPÉÌ ªÀdæAiÀiÁ£À JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. EzÀgÀ°è ªÀÄÄRå PÀ®à£É zsÁå¤ §ÄzÀÞgÀzÀÄ. F §ÄzÀÞgÀÄ LwºÁ¹PÀ §ÄzÀÞjVAvÀ ©ü£Àß. F §ÄzÀÞgÀ°è ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÄ vÀ£Àß ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ AiÉÆÃUÀzÀ gÀÆrüUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£À¢AzÀ ¨ËzÀÞvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀ§®è (1978, ¥ÀÄl 792, Crn¥ÀàtÂ-1)
£Á®AzÁ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è gÀvÀ߸ÁUÀgÀ, gÀvÉÆßÃzsÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ  gÀvÀßgÀAdPÀ JA§ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÀªÀ£ÀUÀ¼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄ«vÀÄÛ. gÀvÀ߸ÁUÀgÀzÀ°è ¨ËzÀÞUÀæAxÀ ¥ÀæeÁÕ¥ÁgÀ«ÄvÀ ¸ÀÆvÀæ zÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁd UÀĺÀåzÀAxÀ vÁAwæPÀ eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滸À®ànÖzÀݪÀÅ JAzÀÄ SÁåw EwºÁ¸ÀPÁgÀ gÁzsÁPÀĪÀÄÄzï ªÀÄÄRfð §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ (¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ²PÀët, 1978, ¥ÀÄl 780)
ªÀÄAd²æÃPÀ®àzÀ £ÀAvÀgÀ §gÉzÀ UÀĺÀå ¸ÀªÀiÁd vÀAvÀæzÀ°è (Qæ.±À. 3£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À) vÀAvÀæzÀ vÁwéPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVªÉ. EzÀ£ÀÄß ¨sÀmÁÖZÁgÀågÀÄ, UÀĺÀå ¸ÀªÀiÁd vÀAvÀæzÀ ¦ÃpPÉAiÀÄ°è «ªÀj¹zÁÝgÉ. §ÄzÀÞgÀ PÀ®à£É PÀÄjvÀ «±ÉõÀ «ªÀgÀuÉ EzÀgÀ°èzÉ. D ¥ÀæPÁgÀ ¨ÉÆâüøÀvÀégÀ ¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀgÀÄ UÀĺÀå ¸ÀªÀiÁdzÀ gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ. DUÀ §ÄzÀÞ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zsÁå£ÁªÀ¸ÉÜUÀ¼À°è PÀĽvÀ£ÀÄ, ©ü£Àß ©ü£Àß ªÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àp¹zÀ£ÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è §ÄzÀÞ£ÀÄ ¸ÀȶֹzÀ LzÀÄ ©ü£Àß jÃwAiÀÄ ±ÀQÛUÀ½gÀĪÀ eÁÕ¤ §ÄzÀÞgÉà CPÉëÆèsÀAiÀÄ, ªÉÊgÉÆÃZÀ£À, gÀvÀßPÉÃvÀÄ, C«ÄvÁ¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÉÆÃWÀ ªÀdæ. F LªÀgÀÄ §ÄzÀÞjUÉ/eÁÕ¤ §ÄzÀÞjUÉ PÀæªÀĪÁV LzÀÄ ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß UÀĺÀå ¸ÀªÀiÁd vÀAvÀæ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÀÛzÉ.
«zÁéA¸ÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÉüÉUÉ ¨ËzÀÞzsÀªÀÄðzÀ°è vÀAvÀæAiÀiÁ£À/ªÀiÁUÀðzÀ ¥ÀæªÉñÀªÁ¬ÄvÀÄ (CzÉÃ, 1978, ¥ÀÄl 798).
F ºÀAvÀzÀ°è ¨ËzÀÞ÷ÞªÀÄðzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ºÉƸÀ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ PÁ®zÀ CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ºÀÄnÖPÉÆAqÀgÀÄ. ªÉÆzÀ°zÀÝ §ÄzÀÞ£À eÉÆvÉ £ÀAvÀgÀ ªÉÄÊvÉæÃAiÀÄ, ªÀÄAdIJæÃ, CªÀ¯ÉÆÃQvÉñÀégÀ, EvÀgÀ ¨ÉÆâü¸ÀvÀégÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ¹ÛçÃzÉêÀvÉUÀ¼ÁzÀ ºÁjÃw ªÀÄvÀÄÛ vÁgÁ, ¥ÀæeÁÕ¥ÁgÀ«ÄvÁ, ªÀ¸ÀÄzsÀgÁ JA§ÄªÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. EwºÁ¸À ZÀPÀæ GgÀĽzÀAvÉ ¨ËzÀÞzÀ zÉêÀvÉUÀ¼À ¥ÀjªÁgÀªÀÇ ºÉaÑvÀÄ.
¥ÁæAiÀÄB ¨ËzÀÞvÀAvÀæªÀÅ ±ÉʪÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁPÀÛ ¥ÀAxÀUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀàzsÉð ºÀÆqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV ¨ËzÀÞzÉêÀvÉ vÉæöʯÉÆÃPÀå«dAiÀÄ£ÀÄ ªÀĺÉñÀðªÀgÀ (²ªÀ) ªÀÄvÀÄÛ UËj (¥ÁªÀðw) EªÀgÀ£ÀÄß vÀĽzÀÄ ¤AvÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀªÀÅ. ¨ËzÀÞzsÀªÀÄð F ºÀAvÀzÀ°è C£ÉÃPÀ ªÉÊ¢PÀ/ªÉÊ¢PÀPÉÌ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ zÉêÀvÉUÀ¼À£ÀÄß fÃtÂð¹PÉƼÀî®Ä CxÀªÁ gÀÆ¥ÁAvÀj¸À®Ä £ÉÆÃrvÀÄ. GzÁ: ºÉgÀÄPÀ JA§ ¨ËzÀÞzÉêÀvÉ, gÀÄAqÀªÀiÁ¯É zsÀj¹zÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ PÀªÀÄ®zÀ ªÉÄÃ¯É £Àwð¸ÀÄvÁÛ£É. EzÀÄ ²ªÀ£À£ÀÄß ºÉÆîĪÀ avÀæt. AiÀĪÀiÁAvÀgÀ JA§ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨ËzÀÞzÉêÀvÉUÉ ºÉÆgÀ ZÁazÀ £Á°UɬÄzÉ, £Á¬ÄAiÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀAxÀ ºÀ®ÄèUÀ½ªÉ. zÉÆqÀØ ºÉÆmÉÖ, dvÉUÉ gÀÄAqÀªÀiÁ¯É¬ÄzÉ. FvÀ¤UÉ PÉÆÃtªÉà ªÁºÀ£À. ªÉÊ¢PÀ ¥ÀÄgÁtUÀ¼À°è d£À¦æAiÀĪÁVgÀĪÀ AiÀĪÀÄzsÀªÀÄð£Éà ¥ÁæAiÀÄB AiÀĪÀiÁAvÀPÀ£ÁVzÁÝ£É. ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ªÉÊ¢PÀgÀ AiÀĪÀĤUÉ ¨ËzÀÞgÀ F zÉêÀvÉ ªÀÄÈvÀÄå JA§ ¸ÀAPÉÃvÀ«zÉ. £ÁªÀÄ¥ÀzÀ, «UÀæºÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À «Ä±Àæt C£ÀéªÀÄ¢AzÀ ªÀÄzsÀåPÁ®zÀ°è zsÁ«Äð-¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAWÀµÀðzÀ CxÀªÁ ¨sÁµÉ gÀÆ¥ÀUÉÆArvÀÄ.
±ÁPÀÛ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ vÀAvÀæªÀÅ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ C£ÉÃPÀ ªÀÄÄRUÀ¼À°è. DzÀgÉ «±ÉõÀªÁV ±ÁPÀÛªÀÄvÀPÀÆÌ vÀAvÀæPÀÆÌ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀÄÝ. ¨sÁvÀzÀ°è ±ÀQÛ¥ÀÆeÉ ªÉÊ¢PÀ (ªÉÃzÀ ªÀÄÆ®)ªÉÇà C®èªÉÇà JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ «zÁéA¸ÀgÀ°è ©ü£Àß ªÀÄvÀUÀ½ªÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ vÁAwæPÀ UÀæAxÀUÀ¼É®èªÀÇ ªÉÃzÀ ¥ÁæªÀiÁtåªÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹ªÉ JA§ ²æÃPÀAoÀ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀgÀ ªÀiÁvÀÄ ZÀZÁð¸ÀàzÀ (1975, ¥ÀÄl 170).
¨sÁgÀvÀzÀAvÉ «zÉñÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À®Æè ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß vÁ¬Ä JAzÀÄ ¹éÃPÀj¹ ¥ÀÆf¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÞw¬ÄzÉ. ¸ÀĪÉÄÃjAiÀÄ, C¹ìÃjAiÀÄ, ¦üæfAiÀÄ, Ff¥ïÖ, ¹jAiÀiÁ zÉñÀzÀ°è£À ±ÀQÛ¥ÀÆeÉAiÀÄ°è zÉéÃvÀ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀKºÀzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£À vÀvÀéUÀ½UÉ ¸ÁÜ£À«zÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ±ÁPÀÛªÀÄvÀzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV PÀªÀÄð, ¥ÀÄ£Àdð£ÀäUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¸ÁÜ£À«zÉ (CzÉÃ, 1975, ¥ÀÄl 170-71).
ªÉÊ¢PÀ ªÀÄvÀzÀ°è ±ÀQÛ¥ÀÆeÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæ ¸Á»vÀå ªÀÄÄRåªÁV ¨É¼É¢gÀĪÀÅzÀÄ ²æà ZÀPÀæ ¥ÀÆeÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÁ®AiÀÄ ¤ªÀiÁðt, ²®à±Á¸ÀÛçzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è. ªÉÊ¢PÀ ªÁYäAiÀÄzÀ°è ªÀÄAvÀæ, AiÀÄAvÀæ, £Áå¸À, ¢ÃPÉë, ²æà ZÀPÀæ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ CA±ÀUÀ½UÉ ªÀĺÀvÀézÀ ºÉZÀÄÑ. ¨ËzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ¢PÀgÀ°è ªÀÄAqÀ®UÀ½UÉ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è «±ÉõÀ ¸ÁÜ£À«zÉ.
²æà ZÀPÀæ MAzÀÄ AiÀÄAvÀæªÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ ©AzÀÄ«£À ªÀÄAqÀ®/ ªÀÈvÀÛPÉÌ NqÁåt ¦ÃoÀ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ wæPÉÆÃmÁUÀ¼À vÀÄ¢AiÀÄ°ègÀĪÀ eÁUÀUÀ½UÉ ¥ÀÆtðVj, eÁ®AzsÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÉÄñÀéj ¦ÃoÀUÀ¼ÉAzÀÄ ºÉ¸ÀjzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ GzÀÝUÀ®PÀÆÌ vÀAvÀæ DZÀgÀuÉAiÀÄ°èzÀÝ PÁgÀt¢AzÀ¯ÉÆà K£ÉÆà F ªÀÄÆgÀÄ eÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sËUÉÆýPÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¢zÉ. ªÁAiÀÄĪÀå ¥ÁæAvÀåzÀ GzÁå£À JA§ ¸ÀܼÀªÉà NqÁåt, GvÀÛgÀ §zÀjAiÉÄà ¥ÀÆtðVj ªÀÄvÀÄÛ d®AzsÀgÀ f¯ÉèAiÉÄà (¥ÀAeÁ¨ï gÁdå) eÁ®AzsÀgÀ (1975, ¥ÀÄl 75). ¨sÁgÀvÀzÀ ¥À²ÑªÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄĪÀå ¨sÁUÀUÀ¼À°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ LwºÁ¹PÀ PÁ®UÀ¼À°èC£ÉÃPÀ vÁAwæPÀ±ÁPÀÛgÀÄ EzÀÝgÉA§ÄzÀPÉÌ ²æà ZÀPÀæzÀ F ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ«gÀ§ºÀÄzÀÄ. EA¢UÀÆ C¸ÁìA gÁdåzÀ PÁªÀiÁRåªÀ£ÀÄß ¸ÀwAiÀÄ zÉúÀªÀ£ÀÄß ²ªÀ£ÀÄ ºÉÆvÀÄÛ wgÀÄUÀÄwÛzÁÝUÀ D zÉúÀªÀ£ÀÄß «µÀÄÚ PÀvÀÛj¹zÀ LwºÀåzÉÆqÀ£É «±ÉõÀªÁV ¸À«ÄÃPÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀwAiÀÄ zÉúÀzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ©zÀÄÝ ±ÀQÛ ¦ÃoÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆAqÀªÀÅ. ¸ÀwAiÀÄ AiÉÆä ©zÀÝ ¸ÀܼÀªÉà PÁªÀiÁRå JA§ £ÀA©PɬÄzÉ.
AiÉÆÃUÀ±Á¸ÀÛçzÀ°è E¼Á, ¦AUÀ¼Á, ¸ÀĵÀĪÀiÁß JA§ £ÁrUÀ½UÉ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV UÀAUÁ, AiÀĪÀÄÄ£Á, ¸ÀgÀ¸Àéw £À¢UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀgÉ ¥ÁæaãÀ DAiÀiÁðªÀvÀðªÉà vÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÄRå ¨sÀÆ«Ä J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀzÀ MAzÀÄ ªÀÄƯÉUÉ EA¢£À C¥ÀWÁ¤¸ÁÛ£À, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ vÀÄ¢UÉ §zÀjAiÀiÁzÀgÉ, ªÀÄUÀzÉÆAzÀÄ CAZÉà PÁªÀiÁRå. »ÃUÉ F ¨sÀÆ ¨sÁUÀªÀÅ JµÉÆÖà ¥ÀÄgÁtzÉêÀvÉUÀ¼À GUÀªÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀiÁzÀAvÉ, vÁAwæPÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ ¦ÃoÀªÀÇ DVzÉ. EA¢UÀÆ vÀAvÀæzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß §AUÁ¼À, C¸ÁìA, Mj¸Áì ªÀÄvÀÄÛ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
vÀAvÀæzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV ²æà «zÁå G¥Á¸À£É(¥ÀÆeÉ) AiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ½ªÉ. ªÉÃzÀ-¥ÀÄgÁtUÀ¼À°è §gÀĪÀ IĶUÀ¼ÁzÀ CUÀ¸ÀÛöå ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¯ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è F ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÁV PÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¢ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. EªÉgÀqÀgÀ «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß PÀºÁ¢ J£À߯ÁVzÉ. PÁ¢UÉ ¸ÀªÀÄAiÀiÁZÁgÀªÉAzÀÆ, ºÁ¢UÉ PË®ªÀiÁUÀðªÉAzÀÆ, PÀºÁ¢UÉ ªÀªÀiÁZÁgÀªÉAzÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV DzsÀĤPÀ ²QëvÀgÀ°è ªÁªÀÄzÀ §UÉÎ ¨sÀAiÀÄ, zÀÆgÀ«zÀÝgÉ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ JA§ ¨sÁªÀ£É¬ÄzÉ. EzÀPÉÌ ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½ªÉ. EzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ ªÁåSÁå£ÀPÉÌ ¹UÀĪÀAvÀªÀÇ EªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ F PÀÄjvÀAvÉ ¸ÁévÀAvÀæöå¥ÀƪÀð ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ aAvÀPÀgÀ¯ÉÆè§âgÁzÀ CgÀ«AzÀ ªÁåSÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ:
1. vÀAvÀæ-¥ÀÄgÁtAiÀÄÄUÀzÀ°è wæªÀÄÆwðUÀ½VAvÀ ©ü£ÀßgÁzÀ ºÉƸÀ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆAqÀgÀÄ, ºÉƸÀ PÀ®à£É aUÀÄjvÀÄ.
2. ªÉÊ¢PÀ AiÀÄdÕ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀ vÀ¦àvÀÄ. DUÀ AiÀÄdÕ ±Á¯ÉUÀ¼À §zÀ¯ÁV zÉêÀ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉAiÉÄwÛzÀݪÀÅ.
3. ¥ÀƪÀð«ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ »rvÀzÀ°èzÀÝ AiÀÄdÕzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ PÀªÀÄðPÁAqÀzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ ¨sÀQÛPÁAqÀ DªÀj¹vÀÄ.
4. ªÀÄÄRåªÁV wæªÀÄÆwðUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjªÀwðvÀªÁV, eÉÆvÉUÉ ºÀ®ªÀÅ fÃtðUÉÆAqÀ zÉêÀvÉUÀ¼À ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ºÉƸÀzÁzÀ ±ÀQÛzÉêÀvÉAiÀÄÄ ºÀÄlÄÖ ¥ÀqɬÄvÀÄ.
5. ºÉƸÀzÁV ºÀÄnÖzÀ F ±ÁPÀÛ vÀAvÀæªÀÅ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹vÀÄ: 1. CAvÀgÀAUÀzÀ DgÁzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ 2. §»gÀAUÀzÀ CZÀð£É, (EzÀjAzÁV KPÀPÁ®zÀ°è zsÁå£À, AiÉÆÃUÀzÀAxÀ DgÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÆ ¥ÀÆeÉ, ºÁqÀÄ, £ÀÈvÀå, zÉêÁ®AiÀÄ ¤ªÀiÁðtzÀAxÀ CZÀð£ÉUÀ¼ÀÆ vÀ¯ÉAiÉÄwÛzÀݪÀÅ)
6. MnÖ£À°è ªÉÃzÀ, G¥À¤µÀvÀÄÛ, eÉÊ£À-¨ËzÀÞUÀ¼À £ÀAvÀgÀzÀ PÁ®zÀ°è ¥ÀÄgÁt, vÀAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ «Ä±ÀæUÉÆAqÀªÀÅ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÉƼÀÄPÉÆqÉ £ÀqɹzÀªÀÅ. JµÀÖ£ÉÆßà PÀ¼ÀPÉÆAqÀªÉÇÃ, JµÉÆÖà ºÉƸÀvÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀªÀÅ. (¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀzÀvÀÛ »AzÀÆ zsÀªÀÄð-CgÀ«AzÀgÀÄ C£ÀÄ: qÁ.f.©. ºÀjñÀ, 2002, ¥ÀÄl 55-56).
ªÉÊ¢PÀ ªÀÄvÀPÀÆÌ vÁAwæPÀ ªÀÄvÀPÀÆÌ G¥Á¸À£ÁPÀæªÀÄzÀ°è ªÀåvÁå¸ÀªÉà «£Á ªÀÄÆ®vÀvÀéªÀÅ MAzÉà (²æÃPÀAoÀ±Á¹Ûç, 1975, ¥ÀÄl 173) JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉAiÉÄà ±ÀÆzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ£ÀÄß zsÁ«ÄðPÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À¢AzÀ §»µÀÌj¹zÀÝ D¹ÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á¹ÛPÀ UÀÄ¥ÀÛ ¸ÀªÀiÁdUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆgÀ DPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß §zÀ°¹PÉÆAqÀªÀÅ JA§ M¼À£ÉÆÃlªÀÇ ®¨sÀå«zÉ (£ÁUÀgÁd¥Àà PÉ.f. 1998). GzÁºÀgÀuÉUÉ «Äy¯Á ¥ÀæzÉñÀzÀ°è (EA¢£À ©ºÁgï) CAvÀB ±ÁPÁÛ §»B ±ÉʪÁ| ¸À¨sÁ ªÀÄzsÉìÃvÀÄ ªÉʵÀÚªÁ: JA§ ªÀiÁvÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀ«zÉ. CAzÀgÉ M¼ÀUÉ ±ÁPÀÛ, ºÉÆgÀUÉ ±ÉʪÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉʵÀÚªÀ. MAzÀÄ PÉÃAzÀæ¢AzÀ ºÉÆgÀl ªÀÄÆgÀÄ ªÀÈvÀÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆAqÀgÉ PÉÃAzÀæªÉà vÀAvÀæ ¥ÀzÀÞw, CzÀPÉÌ CAnPÉÆArgÀĪÀ wÃgÁ M¼ÀV£À ªÀÈvÀÛ ±ÁPÀÛ, ªÀÄzsÀåzÀÄÝ ±ÉʪÀ, wÃgÁ ºÉÆgÀ ªÀÈvÀÛ ªÉʵÀÚªÀ. EzÉà PÉÃAzÀæ wæªÀÈvÀÛ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉʵÀÚªÀ ¥ÀxÀPÀÆÌ C£Àé¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. ®QëöäAiÀÄÄ ¥ÀÄgÁtUÀ¼À°è «µÀÄÚ ¥ÀwßAiÀiÁV zÉÆqÀØ ¸ÁÜ£À ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÉʵÀÚªÀ zÉêÀvÉAiÀiÁzÀgÀÆ PÉÆ®Æèj£À ªÀĺÁ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ zÉÆqÀØUÀzÀݪÀ½îAiÀÄ ªÀĺÁ®QëöägÀ°è MAzÀÄ «±ÉõÀ«zÉ. F ®QëöäAiÀÄgÀ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ dAiÀÄ - «dAiÀÄgÁUÀ°, UÀgÀÄqÀ, ºÀ£ÀĪÀÄgÁUÀ° zÁégÀ¥Á®PÀgÁVgÀzÉ ¨sÉÊgÀªÀ zÁégÀ¥Á®PÀ£ÁVzÁÝ£É. ªÀÄÆ®vÀB ±ÁPÀÛ ¦ÃoÀUÀ¼ÁzÀ F PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ CAvÀgÀAUÀzÀ°è ±ÁPÀÛ¦ÃoÀUÀ¼ÀÄ, §»gÀAUÀzÀ°è ªÉʵÀÚªÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ.
±ÁPÀÛ ¸Á»vÀåUÀ¼À°è MAzÁzÀ ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄzÀ°è ®QëöäAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ«zÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ JµÉÆÖà ¥ÀAxÀUÀ¼ÀÄ vÀAvÀæ¢AzÀ ¸ÀÆáwð ºÉÆA¢zÀgÀÆ CzÀgÀ §UÉÎ ¨sÀAiÀÄ «Ä²ævÀ UËgÀªÀ, zÀÆgÀ¢AzÀ¯Éà C£ÀÄPÀj¸À®Ä ºÉÆÃV wÃgÁ ºÀwÛgÀPÉÌ §AzÀÄ ©qÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢©lÖªÀÅ. vÀAvÀæzÀ DPÀµÀðuÉ-«PÀµÀðuÉAiÀÄ°è ªÉʵÀÚªÀ, eÉÊ£À, ±ÁPÀÛ, UÀt¥Àw, PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä, ¸ÀÆAiÀÄð DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀAxÀUÀ½UÉ «±ÉõÀªÁzÀ gÀÆ¥À, ¸ÀAQÃtðvÉUÀ¼ÀÄ MzÀVªÉ.
ªÉʵÀÚªÀ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ
ªÉʵÀÚªÀ ¥ÀAxÀUÀ¼À ªÉÄÃ®Æ vÀAvÀæzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ«zÉ. ªÉʵÀÚªÀ DZÁgÀågÀÄ vÁAwæPÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß PɼÀPÀAqÀAvÉ ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÀÄ.
1.   vÀAvÀæUÀ¼À DAvÀjPÀ DZÀgÀuÉVAvÀ ¨ÁºÀå QæAiÉÄUÀ¼ÁzÀ ¨ÁºÀå ¥ÀÆeÉ/§»gÀAUÀ ¥ÀÆeÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAvÀæzÀ vÀvÀéPÉÌ ªÀĺÀvÀé ¤ÃrzÀgÀÄ.
2.   d£À vÀªÀÄä EµÁÖxÀ𠤪ÉÃzÀ£ÉUÉ F ªÀiÁUÀ𠧼À¸À®Ä w½¹zÀgÀÄ. vÀAvÀæzÀ ¥ÀAZÀªÀÄPÁgÀUÀ¼À°è MAzÁzÀ ªÀiÁA¸ÁºÁgÀ ¸ÉêÀ£É E®èzÉAiÀÄÆ ¸ÁzsÀ£É ¸ÁzsÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀ CªÀgÀÄ EµÀÖ zÉʪÀªÀÅ ¨sÀQÛ C¦ð¸ÀĪÀ DºÁgÀzÀ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¹éÃPÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛ GvÀÌlªÁVzÁÝUÀ £ÉÃgÀªÁV DºÁgÀzÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀÄ vÀAvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀQÛ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è «±Áé¸À ºÉaѹzÀgÀÄ.
3.   ªÀÄAvÀæzÀ ªÀĺÀvÀé w½¹, £ÁªÀÄd¥À zÉʪÀ ¸ÁPÁëvÁÌgÀPÉÌ ºÁ¢, EzÀPÉÌ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¹ì£À ±ÀÄzÀÞvÉ ªÀÄÄRå JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¹PÉÆlÖgÀÄ.
The Tantrika rites can be practiced in the purest form possible, without a touch of wine or sex-indulgence, and this amply proved in the lives of numerous saints of this school” (The Tantrika mode of worship-Swami Madhavananda; Studies on the Tantras, 2002, Pp. 5
PÁªÀåPÀAoÀ ªÁ¹µÀ× UÀt¥Àw ªÀÄĤ gÀa¸ÀĪÀ GªÀiÁ¸ÀºÀ¸ÀæA£À°è F ªÉʵÀÚªÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ aAvÀ£É PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ªÉʵÀÚªÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ°è vÀAvÀæPÀÆÌ «µÀÄÚ«£À £ÁªÀÄgÀÆ¥ÀUÀ½UÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«zÀÝAvÉ, E°è ±ÀQÛUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄUÀ ¸ÀÌAzsÀ¤UÀÆ EgÀĪÀ C£ÀĨsÁ«PÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ ªÁåSÉå¬ÄzÉ. DºÁgÀzÀ°è PÀtÂÚUÉ PÁt¸ÀĪÀ DºÁgÀzÉÆA¢UÉ, EA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¹ì£À ªÀÄÆ®PÀ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ªÀiÁ£À¹PÀ DºÁgÀ (Mental Food) ªÀÇ EzÉ. AiÀiÁgÀÄ DºÁgÀ ±ÀÄ¢Þ¬ÄAzÀ ¥Àj±ÀÄzÀÝgÉÆà ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÀ ¸ÀäøwAiÀiÁªÁUÀ®Æ ±ÀQÛAiÀÄÄvÀªÁVgÀĪÀÅzÉÆà CªÀgÀ «PÀ¹vÀ ºÀÈzÀAiÀÄ PÀªÀÄ®zÀ°è DPÉ ¥Àj±ÀÄzÀÞ ¨É¼ÀPÁV, ¸ÀvÀéªÁV ¨É¼ÀUÀÄwÛgÀĪÀ¼ÀÄ. D vÁ¬ÄAiÉÄà PÀĪÀiÁgÀ (¸ÀÌAzÀ, UÀÄgÀÄUÀæºÀ)£À ±ÀQÛAiÀiÁVgÀĪÀ¼ÀÄ. EzÀÄ P˪ÀiÁj JA§ zÉêÀvÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À.
ªÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀQët CxÀªÁ JqÀUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ JA§ ¥ÀAxÀUÀ¼ÀÄ vÁAwæPÀgÀ°èªÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV EzÀgÀ §UÉÎ vÀ¥ÀÄà C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼Éà ºÉZÀÄÑ. ªÁªÀÄ PÀÆægÀ, gÀPÀÛ¢AzÀ PÀÆrzÀ ¥ÀÆeÉ JA§¨sÁªÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ F PÀÄjvÀÄ ¯ÉÊAVPÀ QæAiÉÄAiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀ «avÀæ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½ªÉ. zÀQët JAzÀgÉ ¸ÁwéPÀ, ºÀtÄÚ ºÀÆ«£À ¥ÀÆeÉ, ¯ÉÊAVPÀvÉ £ÉÃgÀªÁVgÀzÉ J®èªÀÇ ¸ÁAPÉÃwPÀ JA§ zÀ馅 d£ÀgÀ°è ¨ÉÃgÀÆjzÉ. EzÀQÌAvÀ ©ü£ÀߪÁzÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ªÁªÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ ªÁåSÁå£ÀªÀ£ÀÄß CgÀ«AzÀgÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ. ªÀÄÆ®zÀ°è PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë DA²PÀªÁVAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀvÀåªÁVzÀÝ DzÀ±ÀðUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉlÖ®àlÖ ªÀĺÁ£ï ¸ÁªÀiÁxÀåð«gÀĪÀ ¥ÀzÀÞwAiÀiÁVvÀÄÛ vÀAvÀæ. CzÀgÀ°ègÀĪÀ zÀQët ªÀiÁUÀð (§®UÉÊ) ªÀÄvÀÄÛ ªÁªÀÄ ªÀiÁUÀð (JqÀUÉÊ) JA§ JgÀqÀÄ «¨sÀd£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¤¢ðµÀÖªÁzÀ MAzÀÄ UÀA©üÃgÀ zÀȶ֬ÄAzÀ¯Éà GAmÁzÀzÀÄÝ. ¥ÁæaãÀ PÁ®zÀ°è ¥ÀzÀUÀ½VzÀÝ ¸ÁAPÉÃwPÀ CxÀðzÀ ¥ÀæPÁgÀ zÀQët ªÀÄvÀÄÛ ªÁªÀÄ ªÀiÁUÀðUÀ¼À ¨sÉÃzÀªÉAzÀgÉ eÁÕ£ÀªÀiÁUÀð ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¨sÉÃzÀªÉà DVvÀÄÛ. «ªÉÃZÀ£Á ±ÀQÛ, ¸Àé¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÀÄß HfðvÀUÉƽ¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀAxÀ ¸Àé¨sÁUÀ¼ÀÄ zÀQët ªÀiÁUÀðªÉ¤¹zÀªÀÅ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À ±ÀQÛAiÀÄ°ègÀĪÀ D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸Àé¸ÁªÀÄxÀåðªÀÅ ªÁªÀÄ ªÀiÁUÀðªÉ£¹vÀÄ. DzÀgÉ JgÀqÀÆ ªÀiÁUÀðUÀ¼À vÀvÀé UÉÆAzÀ®ªÀÄAiÀĪÁV, CzÀgÀ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ «gÀÆ¥ÀUÉÆAqÀÄ CawªÀĪÁV JgÀqÀÆ ¥ÀvÀ£À ºÉÆA¢ªÀÅ (Dgï. J¯ï. PÀ±Àå¥À, 2002, ¥ÀÄl 36).
eÉÊ£ÀvÀAvÀæ
LwºÁ¹PÀªÁV §ÄzÀÞ£VAvÀ®Æ PÀ£µÀ× 300 ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁzÀ eÉÊ£ÀªÀÄvÀzÀ°è vÀAvÀæªÀÅ DgÀA¨sÀzÀ ºÀAvÀzÀ°è ¥Àæ¨sÁ«¹gÀ°®è. ¥ÁæaãÀ eÉÊ£À UÀæAxÀUÀ¼À°è eÉÊ£ÀªÀÄĤUÀ¼ÀÄ zsÁå£ÀzÀ G¥À GvÀàwÛAiÀiÁV (by-product) C£ÉÃPÀ ¹¢ÞUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹zÀÝgÀ G¯ÉèÃRUÀ½ªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ £É®PÉÌ PÁ®Ä vÁQ¸ÀzÉ DPÁ±ÀzÀ°è ¸ÀAPÀj¸ÀĪÀ ¹¢Ý. DzÀgÉ F ¹¢ÝUÀ¼ÀÄ DzsÁåwäPÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ CqÀZÀuÉAiÉÄAzÀÄ CzÀgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄĤ-±ÁæªÀPÀ (UÀȺÀ¸ÀÜ)j§âjUÀÆ ¤µÉâü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzsÀåPÁ®zÀ°è eÉÊ£ÀgÀÄ C£ÉÃPÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß (Mystical diagrams) gÀa¹ CªÀÅUÀ½UÉ «zsÁ£À, DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹zÀgÀÄ. AiÀÄAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¸ÉAiÀÄ®Ä ªÀÄAvÀæ ©Ãd CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉUÉ §AzÀªÀÅ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV eÉÊ£ÀAiÀÄAvÀæUÀ¼À°è wÃxÀðAPÀgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉvÀÛ®ànÖgÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉAiÀÄ°è eÉÊ£À AiÀÄPÀë-AiÀÄQëAiÀÄjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ©ÃeÁPÀëgÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. eÉÊ£À AiÀÄAvÁægÁzsÀ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ »jAiÀÄgÉ£¹zÀ PÀëÄ®èPÀgÀÄ, ¨sÀmÁÖgÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄwUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. «zÁéA¸ÀgÁzÀ ¥ÀzÀä£Á¨sÀ eÉÊ£AiÀĪÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ IĶªÀÄAqÀ®, PÀ®PÀÄAqÀzÀAqÀ, UÀAzsÀgÀªÀ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÞ ZÀPÀæUÀ¼ÀÄ eÉÊ£ÀgÀ ªÀÄÄRå AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ (The Jain path of purification, Motilal Banarasides, Delhi, 2001,Pp. 254 fn. 20). eÉÊ£ÀAiÀÄAvÁægÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ±ÁæªÀPÀjVAvÀ ªÀÄĤ, DZÁgÀågÀ ¥ÁvÀæªÉà »jzÁVzÀÄÝ, ±ÁæªÀPÀgÀÄ ªÀÄAvÀæ ¥ÀoÀ£ÀPÉÌ AiÉÆÃUÀågÀÄ. EµÁÖzÀgÀÆ Lacking the basic ingredient of the tantric cult-fusion of the mundane and the super mundane-such practices seem to have had little effect upon the development of Jainism  JA§ CªÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÀÄzsÀåPÁ®zÀ°è AiÀiÁ¥À¤ÃAiÀÄ ¥ÀAxÀzÀ GUÀªÀÄPÀÆÌ »A¢£À eÉÊ£ÀªÀÄvÀPÉÌ ZÉ£ÁßV C£Àé¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ.
eÉÊ£À ¸ÀAWÀzÀ°è ±ÉéÃvÁA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢UÀA§gÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà Cw ¥ÁæaãÀªÁzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ M¼À¥ÀAxÀªÉà AiÀiÁ¥À¤ÃAiÀÄ ¸ÀAWÀ. EzÀPÉÌ UÉÆÃ¥Àå ¸ÀAWÀ JA§ ºÉ¸ÀjgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸Àé®à UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¢UÀA§gÀ, ±ÉéÃvÁA§gÀ JAzÀÄ eÉÊ£À ¸ÀAWÀªÀÅ MqÉzÀÄ E¨ÁãUÀªÁV J¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ²æÃPÀ®±À£ÉA§ ±ÉéÃvÁA§gÀ ªÀÄĤ¬ÄAzÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ (Qæ.±À. 148) AiÀiÁ¥À¤ÃAiÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀAvÀæªÀÅ eÉÊ£ÀªÀÄvÀPÀÆÌ zsÁ½¬ÄnÖvÀÄ. ¨ÉvÀۯɬÄgÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁ¥À¤ÃAiÀÄ ªÀÄĤUÀ¼ÀÄ £À«®ÄUÀjAiÀÄ ¦ZÀÒ ªÀiÁvÀæ ºÉÆA¢zÀÄÝ GtÚ®Ä ¥ÁvÉæAiÀÄ£ÀÆß ºÉÆA¢gÀ°®è. ¥ÁætÂ¥ÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ EªÀgÀÄ £ÀUÀß ªÀÄÆwðUÀ¼À DgÁzsÀPÀgÀÄ. G½zÀAvÉ ¢UÀA§gÀ ¥ÀAxÀzÀ C£ÉÃPÀ vÁwéPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß M¥ÀÄàªÀ EªÀgÀÄ vÁAwæPÀ ¥ÉæÃgÀuÉ ¥ÀqÉzÀ PÁgÀt ªÀiÁvÀÈ¥ÀAxÀzÀ DgÁzsÀPÀgÁV ¹ÛçÃAiÀÄjUÀÆ ªÀÄÄQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆâü¹zÀgÀÄ (PÉ.f. £ÁUÀgÁd¥Àà, 1998, ¥ÀÄl 142). PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¥Àæ¨sÁªÀ±Á°UÀ¼ÁVzÀÝ F ¥ÀAxÀPÉÌ PÀzÀA§, gÁµÀÖçöPÀÆl gÁd ªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ zÁ£ÀzÀwÛ ¤ÃrªÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¥Àæ¨sÁªÀ±Á°AiÀiÁVgÀĪÀ eÁé¯ÁªÀiÁ°¤ AiÀÄQëAiÀÄ DgÁzsÀ£ÉUÉ AiÀiÁ¥À¤ÃAiÀÄgÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÉà PÁgÀt. eÉÊ£ÀgÀ°è vÁAwæPÀvÉAiÀÄÄ ±ÁPÀÛ gÀÆ¥ÀzÀ°è §AzÀÄ ±ÁPÀÛ eÉÊ£ÀªÉ¤¹vÀÄ. E¥ÀàvÁß®ÄÌ wÃxÀðAPÀgÀjUÀÆ AiÀÄPÀë, AiÀÄQëAiÀÄjzÀÝgÀÆ, E£ÀÆß C£ÉÃPÀ ±Á¸À£À zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ zÉêÀgÀ£Éßà M¥ÀàzÀ eÉÊ£ÀªÀÄvÀzÀ°è ¥ÀæªÉò¹zÀÝgÀÆ J¯Áè AiÀÄQëAiÀÄgÀÆ CµÀÄÖ ¥Àæ¹zÀÞgÀ®è. ©eÁ¥ÀÄgÀ, PÀ£ÀPÀVj ªÀįÉAiÀÄÆgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, PÁPÀð¼À, ¨É¼ÀUÁA, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, ºÁ¸À£À ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è eÉÊ£À±ÀQÛ ¥ÀÆeÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ«zÉ. ªÀÄAvÀæ, ªÀÄAqÀ¯ÁgÁzsÀ£É, vÀAvÀæ UÀæAxÀUÀ¼ÁzÀ ¨sÉÊgÀªÀ ¥ÀzÁäªÀw PÀ®à, eÁé°£PÀ®à, ¨ÁºÀħ° PÀ®àUÀ¼À gÀZÀ£É, PÁ¼À ¸À¥ÀðzÉÆõÀ ¥ÀjºÁgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¢UÀA§gÀ ¥ÀAxÀzÀ £É¯É«ÃqÁzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è EA¢UÀÆ PÁtÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ »AzÉ PÀtägÉAiÀiÁzÀ AiÀiÁ¥À¤ÃAiÀÄ ¥ÀAxÀzÀ PÉÆqÀÄUɬÄAzÀ. ¨ËzÀÞgÀ°è ªÀdæAiÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉÆAqÀAvÉ eÉÊ£ÀgÀ°è AiÀiÁ¥À¤ÃAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸À¸ÁåºÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀAvÉ vÀAvÀæ fêÀAvÀªÁVzÉ.
PÉ®ªÀgÀÄ ²ªÀ£À ¥ÀgÀªÀÄ DgÁzsÀPÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀ «µÀÄÚ«£À ¥ÀgÀªÀÄ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ PÉ®ªÉà PÉ®ªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ®°vÉAiÀÄ £ÁªÀÄUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀgÀÄ JA§ ªÀiÁvÀÄ ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄzÀ°èzÉ. EzÀQÌAvÀ®Æ wêÀæªÁV zÉë¥ÀÆeÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ vÀAvÀæUÀ¼À°èzÉ. ±ÀQ۬ĮèzÉ ²ªÀ ±ÀªÀ JA§ ªÀiÁvÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. DzÀgÉ ±ÁPÀÛ ¥ÀAxÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ ªÁå¥ÀPÀªÁzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ gÁdPÁgÀtzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è vÀAvÀæªÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉ£¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzsÀåAiÀÄÄUÀzÀ°è AiÀÄÄzÀÞ, ¯ÉÊAVPÀvÉ, ±ÀvÀÄæ £Á±À ªÀÄÄAvÁzÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ ªÉÊ¢PÀ (±ÉʪÀ, ªÉʵÀÚªÀ), eÉÊ£À-¨ËzÀÞUÀ½UÉ ¹Ã«ÄvÀªÁVzÀÝ gÁdvÀézÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ vÁAwæPÀjUÀÆzÉÆgɬÄvÀÄ. vÁAwæPÀgÀÄ gÁdUÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀAvÉ, vÀAvÀæzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ CgÀªÀÄ£É ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ CPÀëgÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀªÀÅ. J¯Áè ¥ÀAxÀUÀ¼À®Æè EgÀĪÀ CgÀªÀÄ£É-UÀÄgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÀwÛgÀªÁzÀ ¯ËQPÀ eÁt PÁgÀt¢AzÀ eÁ£À¥À¢ÃAiÀĪÁzÀ vÁAwæPÀ DZÀgÀuÉUÉ ¸ËªÀÄå gÀÆ¥À §A¢zÀÝ®èzÉ, UÀæAxÀ gÀZÀ£É ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ¯Áè¬ÄvÀÄ. vÁAwæPÀzÀ wgÀļÀ£ÀÄß vÀªÀÄäzÁV¹PÉƼÀÄî ªÉÄïÁlzÀ°è vÀAvÀæPÉÌ ªÁªÀiÁZÁgÀ, ªÀiÁl JA§ ¹Ã«ÄvÀ CxÀð §A¢zÀÝ®èzÉ, vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ gÁPÀë¸À ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ ªÀÄÆ®¨ÉÃgÀÄ JA§ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß PÀAqÀħA¢vÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ JµÉÆÖà ¸ÁªÀiÁfPÀ-zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁªÁ¢ ¥ÀAxÀ/ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À ªÀÄÆ®¨ÉÃgÀÄ PÀÄAqÀ°¤Ã G¢ÝÃ¥À£À, ²ªÀ±ÀQÛ PÀȵÀÚ-gÁzsÉ «Ä®£ÀzÀ vÁAwæPÀ gÀºÀ¸Àå ¥ÀAxÀUÀ¼À°èzÉAiÉĤ¸ÀÄvÀÛzÉ.
E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è §AzÀ CgÀ«AzÀ ¥ÀAxÀ, N±ÉÆà ¥ÀAxÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÃPÀ AiÉÆÃUÀ ¸ÁzsÀ£Á ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ CAvÀgÀAUÀzÀ°è vÁAwæPÀ PÀÄAqÀ°¤Ã eÁUÀgÀuÉAiÀÄ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¹zÀgÀÆ ¥ÀæZÁgÀ, ªÀÄ£ÀßuÉ C¢üPÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ CA±ÀUÀ½AzÁV §»gÀAUÀzÀ°è ©ü£Àß©ü£Àß gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ºÉÆA¢ªÉ. ªÀÄzsÀåPÁ®zÀAvÉ FUÀ vÀAvÀæªÀÅ C¢üPÁgÀ PÉÃAzÀæzÀ°è §»gÀAUÀªÁV vÉÆÃgÀ¢zÀÝgÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ C£ÉÃPÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À, C¢üPÁgÀ¸ÀÜgÀ fêÀ£ÀzÀ°è vÀAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀgÀ DUÀªÀÄ£À-¤UÀðªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢ªÉ. DzsÀĤPÀ EAVèµï §®è £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ²QëvÀgÀ SÁ¸ÀV fêÀ£ÀzÀ°è, ¯ÉÊAVPÀ DzsÁåwäPÀ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ°è, PÉ®ªÉǪÉÄä AiÉÆÃUÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è ºÀ®ªÉǪÉÄä zsÁå£ÀªÁV, ªÀÄUÀzÉƪÉÄä £ÁªÀÄd¥ÀªÁV vÀAvÀæªÀÅ £ÀĸÀĽ G½¢ªÉ. ºÀ¸ÀÛ ¸Àà±Àð, ±ÀQÛ¥ÁvÀ, zÀȶ֢ÃPÉë, ªÀÄAvÀæzÀ gÀºÀ¸ÉÆåÃ¥ÀzÉñÀ, C£ÀĵÁ×£ÀUÀ¼ÀAxÀ CAvÀgÀAUÀzÀ ¯ÉÆÃPÀzÀAvÉAiÉÄÃ, ªÉÊ¢PÀ, CzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄävÀªÁzÀ ºÉÆêÀÄ ºÀªÀ£ÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀArà ¥ÁgÁAiÀÄt, zÉë ¨sÁUÀªÀvÀ ¥ÀoÀtzÀ°è vÀAvÀæzÀ ¥Àj¸ÀgÀ £ÉgÀ¼ÁqÀÄwÛzÉ. EµÁÖzÀgÀÆ ªÀuÁð±ÀæªÀÄ, ªÀÄÄlÄÖ-vÀnÖ£À ¨sÉÃzÀ«®èzÀ, ºÉtÄÚ UÀAr£À vÁgÀvÀªÀÄå«®èzÀ, §qÀªÀgÀ PÉÊUÉlPÀĪÀ vÀAvÀæ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ G½zÀÄPÉÆArzÉ. EzÀPÉÌ ¦JZïr ¥ÀzÀ«UÀ¼À ¥Àæ¥ÀAZÀªÁUÀ°, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ-PÀ£ÀßqÀzÀ ¨Ë¢ÞPÀ ªÀiÁvÀæzÀ ¥Àj¸ÀgÀªÁUÀ° zÀÆgÀ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è eÉÊ£À, «ÃgÀ±ÉʪÀ, ªÉÊ¢PÀ zsÁgÉUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁzÀ ±ÁPÀÛ ¸ÀA¸ÀÌøwzsÁgÉAiÉÆA¢zÉ. CzÀgÀ vÀÄtÄPÀÄ-«ÄtÄPÀÄUÀ¼ÀÄ C®èªÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è, ±ÁPÀÛ gÁªÀiÁAiÀÄt, ¨sÁUÀªÀvÀUÀ¼À°è, vÀvÀéeÁÕ¤UÀ¼À vÁwéPÀ ¯ÁªÀtÂ, ¥ÀzÀUÀ¼À°è UÀÄ¥ÀÛ UÁ«Ä¤AiÀiÁVzÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ E°è D¸ÀàzÀ E®è¢zÀÝgÀÆ ¥ÀA¥À£ÀÄ CjPÉøÀjAiÀÄ£ÀÄß GzÁvÀÛ £ÁgÁAiÀÄt, ªÀĺÉñÀégÀ, ªÉÆzÀ¯ÁV ªÀtÂð¹zÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¥ÀzÀå vÀAvÀæzÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ£À¥ÀAxÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÉƸÀ PÀÄvÀƺÀ®ªÀ£ÀÄß ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ:
w¸ÀļÀzÉƼÀÄZÀѽ¥Àà ¥ÉƸÀ £ÉvÀÛgÉ PÉAzÀ½gÁUÉ PÀtÚUÀÄ
«ð¸ÀÄ«£ÀªÉÆPÀÄÌ £Éîé PÀgÀļÉÆýAiÉÄà ¨Á¼À ªÀÄÈuÁ¼ÀªÀiÁUÉ «Ä||
PÀ̸ÀÄgÀgÀ ªÉÄAiÉÆå¼ÁzÀ «gÀºÁVßAiÀÄ£ÁgÀĸÀÄwAvÉ vÀ£Àß PÀÆ|
gÀ¹AiÉƼÀqÀÄvÀÄð PÉÆAzÀ¹AiÀĽ (PÀð)¹AiÉÆ¼ï ¥ÀqÉ ªÉÄZÉÑ UÀAqÀ£Á
(«PÀæªÀiÁdÄð£À«dAiÀÄA 1.6)
»rzÀ wæ±ÀÆ®zÀ GPÀÄ̪À ºÉƸÀ £ÉvÀÛgÉ PÉAzÀ½gÁV, PÀtÂÚUÉ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁUÀĪÀAvÉ (C°è) eÉÆÃvÁqÀĪÀ PÀgÀļÀ ªÀiÁ¯ÉAiÉÄ J¼ÉAiÀÄ vÁªÀgÉAiÀÄzÀAmÁV - D «ÄÃjzÀ gÁPÀë¸ÀgÀ ªÉÄÊAiÀįÁèzÀ ©gÀºÀvÁ¥ÀªÀ£ÀÄß Dj¸ÀÄvÀÛ-CAvÉAiÉÄà ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, vÀ£Àß ºÀjvÀªÁzÀ RqÀ΢AzÀ (CªÀgÀ£Éß®è) PÉÆAzÀ ®vÁAV PÁ½AiÀÄÄ ¥ÀqɪÉÄZÀÑ UÀAqÀ (£ÉAzÀÄ ©gÀÄzÁAQvÀ£ÁzÀ CjPÉøÀj)AiÀÄ RqÀÎzÀ°è £É¯É¹gÀ° (qÁ. J¯ï. §¸ÀªÀgÁd, ¥ÀA¥À£À ¸ÀªÀĸÀÛ ¨sÁgÀvÀ PÀxÁªÀÄÈvÀ, 2001 ¥ÀÄl 14).
wæ±ÀÆ®, PÀgÀļÀªÀiÁ¯É, RqÀÎzÀ ªÀtð£É¬ÄgÀĪÀ PÁ½AiÀÄ ªÀtð£É PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà vÁAwæPÀ ¥ÀAxÀzÀvÀÛ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAwzÉ. F PÀÄjvÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ N¢UÉ CªÀPÁ±À«zÉ.


vÀAvÀæ¢ÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAqÀ®
G½zÀ ªÀÄwÃAiÀÄ ¢ÃPÉë (Initiation) VAvÀ vÁAwæPÀ ¢ÃPÉë ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀëöä ªÀÄvÀÄÛ gÀºÀ¸Àå ªÀÄlÖzÀÄÝ. vÀAvÀæzÀ°è ¢ÃPÉë PÉÆqÀ®Ä §»gÀAUÀzÀ°è M§â UÀÄgÀÄ«zÀÝAvÉAiÉÄà CAvÀgÀAUÀzÀ CjªÀÅ UÀÄgÀÄ«£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. UÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²µÀå£À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀªÀiÁ¸À ¦AqÀªÀ£ÀÄß UÀ¨sÀðzÀ°è ¨É¼É¹ ²±ÀÄ«UÉ d£Àä PÉÆqÀĪÀ vÁ¬ÄUÉ ºÉÆð¸ÀĪÀ ªÀÄAvÀæªÉÇAzÀÄ CxÀªÀðtªÉÃzÀzÀ°èzÉ:
DZÁAiÀÄð G¥À£ÀAiÀĪÀiÁ£ÉÆà §æºÀäZÁjtA PÀÈtÄvÉà UÀ¨sÀðªÀÄAvÀB|
vÀA gÁwæùÛçøÀæ GzÀgÉà «¨sÀwð vÀA eÁvÀA zÀæµÀÄÖªÀÄ©¸ÀAAiÀÄAw zÉêÁB||   (C.ªÉÃ: 11.5.3)
“The Teacher initiating the Brahmacharin (Pupil) makes him (as it were) a spiritual child within him. Him for three nights he bears (like the mother the child) in his (spiritual) womb. When he is born (i.e.is a new spirithal being) the shining ones come together to see him” (The call of the Vedas, A.C. Bose, 1970, Pp. 118).

(-CAzÀgÉ, vÁ¬Ä ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ºÁUÉ, UÀÄgÀÄ¢ÃPÉë ¤Ãr §æºÀäZÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄvÁÛ£É. vÁ¬Ä ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß UÀ¨sÀðzÀ°èj¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄÆgÀÄ gÁwæUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß zsÀj¸ÀÄvÁÛ£É. d£¹zÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ). vÁAwæPÀ ªÀÄAqÀ®UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄ-²µÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ gÀºÀ¸Àå ¢ÃPÉëAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃr, ªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ vÀPÁðwÃvÀ ¥ÀæwÃPÀUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è CzÀÄãvÀªÁV «±Éèö¹gÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ªÀÄAqÀ®UÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀªÁV £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ:
1.   ¨ËzÀÞ, eÉÊ£À, ªÉÊ¢PÀ ªÀÄvÀUÀ¼À°è vÁAwæPÀ ªÀÄAqÀ®UÀ½zÀÄÝ CzÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ¨ËzÀÞgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀƪÀð zÉñÀUÀ½UÉ ºÀgÀrzÉ. n¨Émï, d¥Á££À®Æè ªÀÄAqÀ®UÀ½ªÉ.
2.   ªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ DzsÀĤPÀ ±ÉʪÀ, ±ÁPÀÛ, ªÀĺÁAiÀÄ£À ¨ËzÁÞ¢UÀ½AzÀ ¸ÀȶָÀ®ànÖ®è. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ ¢±ÉAiÀÄ°èAiÉÄà «±ÀéªÁå¦Û ºÉÆA¢ªÉ.
3.   ¥ÀæwÃPÀzÀ G¥Á¸À£ÉAiÀÄ°è ¸ÁzsÀPÀ£ÀÄ ¹¢Þ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀ£À CºÀAPÁgÀªÀÅ ¥Àæw©A§zÀ°è (ªÀÄAqÀ®) CqÀZÀuɬĮèzÀ M¼ÀºÉÆPÀÄÌ, w½¢gÀĪÀÅzÀgÀ UÀrAiÀÄ£ÀÄß zÁl¨ÉÃPÀÄ. CeÁÕvÁA±ÀªÀÅ a®ÄªÉÄAiÀÄAvÉ GQÌ §AzÀÄ w½zÀzÀÄÝ-w½AiÀÄzÀÄÝ JgÀqÀÆ «Ä®£À ºÉÆA¢zÉ, £ÀAvÀgÀ eÁÕvÁA±ÀªÀÇ ¥ÀjªÀvÀð£É ºÉÆAzÀĪÀÅzÉà ªÀÄAqÀ® ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ vÁwéPÀvÉAiÀÄ gÀºÀ¸Àå.
4.   ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è GAmÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ avÀÛ ¨sÀæªÀÄuÉ, ªÀÄ£ÉÆÃz˧ð®åUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹ UÀÄgÀÄw¹PÉÆArgÀĪÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä vÁAwæPÀ ªÀÄAqÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ gÀºÀ¸Àå ¨ÉÆÃzsÉAiÀÄ°è §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ.
5.   ªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ PÀ£À¹£À ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀAqÀgÀÆ CzÀÄ ªÀÄÆ® ¥ÀæwÃPÀ, C£Á¢, vÀPÀðPÉÌ ¹PÀÌAvÉ PÀAqÀgÀÆ, vÀPÁðwÃvÀ, ªÀÄAqÀ®zÀ°è ªÀÄzsÀåzÀ°è DAiÀiÁ vÁAwæPÀ »£É߯ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ zsÉÊÃAiÀĪÁzÀ §ÄzÀÞ, AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄgÀÄ, ²ªÀ-±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆwðUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß n¨ÉnÖ£À avÀæ¥ÀlUÀ¼À®Æè PÁt§ºÀÄzÀÄ.
«zÁéA¸ÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀAvÉ J®èzÀgÀ®Æè ªÀÄzsÀåzÀ°è G¥Á¸ÀåzÉêÀvÉAiÀÄ «UÀæºÀ CxÀªÁ aºÉß «±ÀézÀ°è CqÀVgÀĪÀ ©ÃdzÀAwzÉ (J¸ï. ²æÃPÀAoÀ±Á¹ÛçÃ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄAqÀ®, 1993, ¥ÀÄl 253).
vÀAvÀæªÀÅ gÀºÀ¸ÀåªÁzÀgÀÆ CzÀgÀ PÉ®ªÀÅ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ gÀAUÉÆð, avÀæPÀ¯É, ¤vÀåfêÀ£ÀzÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ°è DA²PÀªÀV £ÀĸÀĽPÉÆArªÉ. ªÀÄAvÀæ, vÀAvÀæ, «¢ü«zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ ¥ÁæAvÀzÀ°è, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ ¸ÀªÀÄävÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ªÀåªÀºÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀAvÉ PÀAqÀgÀÆ CAvÀgÀAUÀzÀ°è vÀAvÀæzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ¸ÀÄ¥ÀÛªÁV ¨É¼ÀUÀÄvÀÛ¯É EzÉ. vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zsÀªÀÄðUÀ½®è. CªÀÅUÀ¼ÉÆqÀ£É UÀÄzÁÝqÀÄvÀÛ¯ÉÃ, CzÀgÀ MgÀlÄ ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä vÁwéPÀvÉAiÀÄ ºÀzÀPÉÌ C£ÀĪÀÅUÉƼÀÄîvÀÛ¯Éà JµÉÆÖà ªÀÄvÀ, DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ zÀÈqsÀªÉAzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ¯Éà vÀªÀÄä ªÉÆzÀ® £É¯ÉUÀ½AzÀ ¥À®èlUÉÆArªÉ. PÁ®PÀæªÀÄzÀ°è F ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¨ÉaÑ ©zÀÄÝ vÁAwæPÀvÉAiÀÄ CA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁµÉ, ªÉʨsÀªÀzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À ªÀÄĸÀÄQ£À°è §aÑqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ªÉ.
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ°è d£ÀfêÀ£ÀzÀ ¥Àæw©A§ªÀ£ÀÄß PÁtÄvÉÛêÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è ªÀÄvÀPÉÌ ªÀĺÀvÀé«zÉ. vÀªÀÄävÀªÀÄä ªÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀ®Ä d£ÀjUÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨sÁµÉUÀ¼Éà ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¨ËzÀÞ ¸Á»vÀå ¥Á½ ¨sÁµÉAiÀÄ°è gÀavÀªÁ¬ÄvÀÄ, ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA¸ÀÌøvÀPÀÆÌ ºÀgÀrvÀÄ. ¥Á½AiÀÄÄ ¥ÁæPÀÈvÀzÀ MAzÀÄ gÀÆ¥À. ¥ÁæPÀÈvÀzÉÝà ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÀÆ¥À CzsÀðªÀiÁUÀ¢üAiÀÄ°è eÉÊ£ÀªÀÄvÀzÀ UÀæAxÀUÀ½ªÉ, ªÀÄÄAzÉ eÉÊ£ÀªÁYäAiÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ G½zÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀ£ÀÆß ªÁ妹vÀÄ. ¸ÁégÀ¸ÀåªÉAzÀgÉ »A¢AiÀÄ®Æè ªÉÆzÀ®Ä §AzÀzÀÄÝ eÉÊ£À ºÁUÀÆ ¹zÀÞ¥ÀAxÀzÀªÀgÀ ¸Á»vÀå. CzÉà jÃw £ÁxÀ ¥ÀAxÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÁp ¸Á»vÀåzÀ ªÉÆzÀ® PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀgÀÄ. EªÀgÀAvÉAiÉÄà ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ ¥ÀAxÀzÀªÀgÀÆ ªÀÄgÁpAiÀįÉèà vÀªÀÄä ¸Á»vÀå gÀa¹zÀgÀÄ. ¥ÁæAiÀÄB EµÉÆÖAzÀÄ ªÀÄvÀ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ, ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ §»gÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀºÀ¸Àå ¥ÀAxÀUÀ¼ÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ EµÉÆÖAzÀÄ ªÁYäAiÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀÄwÛgÀ°®è.
£ÁxÀ ¥ÀAxÀzÀªÀgÀÄ »A¢UÉà ¹Ã«ÄvÀgÁUÀzÉ ¥ÀAeÁ© ¨sÁµÉAiÀÄ°è §gÉzÀgÀÄ. vÁAwæPÀ DZÀgÀuÉ, vÀvÀézÀ°è £ÀA©PÉ ElÖªÀgÀÄ PÁ²äÃj ¨sÁµÉAiÀÄ°è §gÉzÀgÀÄ. §AUÁ½ ¨sÁµÉAiÀÄ°è 10£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¨ËzÀÞgÀ ªÀÄwÃAiÀÄ ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ¸ÀƦü, ¨ÁºÀÄ¯ï ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼ÀªÀgÀÄ D ¸Á»vÀåPÉÌ ¥ÀÄ¶Ö vÀAzÀgÀÄ. ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÀ gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï ªÀĺÁPÁ½ ¨sÀPÀÛ£ÁVzÀÝ, CªÀ£À VÃvÉUÀ¼À°è vÀAvÀæªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛAiÀÄ ¥ÀgÀªÀ±ÀvɬÄzÉ. FUÀ ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀÄ PÀÆqÀ ±ÉæõÀ× vÁAwæPÀgÉà JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæ ¸ÁzsÀ£É
²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀÄ ¨sÀQÛ, CzÉéöÊvÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ £ÉÃgÀªÁV ¨sÉÊgÀ« JA§ ¹ÛçÃUÀÄgÀÄ«£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÁAwæPÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥ÀÆgÉʹzÀÝgÀ «ªÀgÀuÉ ®¨sÀå«zÉ. ªÀÄzsÀåAiÀÄÄUÀzÀ PÉÆïÁºÀ®zÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀAxÀ ZÉÊvÀ£Àå±ÀQÛ vÀAvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ DzsÁåwäPÀ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ ªÀÄvÉÛ ¥ÀjZÀ¬Ä¹vÀÄ. CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¥ÀjZÀAiÀÄ E°èzÉ.
1.   ©®éªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀªÀnAiÀÄ PɼÀUÉ PÀæªÀĪÁV ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ¯É§gÀÄqɬÄAzÀ PÀÆrzÀ D¸À£À ºÁUÀÆ LzÀÄ ««zsÀ ¥ÁætÂUÀ¼À vÀ¯É§ÄgÀÄqÉUÀ¼À D¸À£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁzsÀ£ÉUÉÆøÀÌgÀ ¤«Äð¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
2.   ¸ÀévÀB ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀÄ ºÉýgÀĪÀAvÉ CgÀªÀvÀÄÛ£Á®ÄÌ vÀAvÀæUÀ¼À°è ºÉýgÀĪÀ J®è ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß ¨ÁæºÀätÂAiÀÄÄ £À¤ßAzÀ ªÀiÁr¹zÀ¼ÀÄ. PÉ®ªÀÅ CvÀåAvÀ PÀpt ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À°è vÉÆqÀUÀĪÀ ºÉaÑ£À ¸ÁzsÀPÀgÀÄ ºÁ¢ vÀ¦à ©qÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ vÁ¬ÄAiÀÄ PÀȥɬÄAzÀ CªÀÅUÀ¼É®èzÀgÀ°èAiÀÄÆ GwÛÃtð£ÁzÉ (¸Áé«Ä ±ÁgÀzÁ£ÀAzÀ, C£ÀÄ: ¥Àæ¨sÀıÀAPÀgÀ, ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ °Ã¯Á ¥Àæ¸ÀAUÀ, ¨sÁUÀ-1, 1994, ¥ÀÄl 207-08).
3. ¸ÀÄAzÀgÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ £ÀUÀß¼ÁVzÀÄÝ CªÀ¼À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀÄ ¨sÁªÀªÀÄAiÀÄgÁV ªÀÄAvÀæ d¦¹zÀgÀÄ.
4. ¨ÁæºÀätÂÃAiÀÄÄ ±ÀªÀzÀ vÀ¯É§ÄgÀÄqÉAiÀÄ°è «ÄãÀ£ÀÄß ¨ÉìĹ ²æà dUÀ£ÁävÉUÉ vÀ¥Àðt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆlÖAvÉAiÉÄà ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀÆ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ. PÉƼÉvÀ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀðtzÀ £ÀAvÀgÀ ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ.
5.   ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ QæAiÉÄAiÀÄ°èzÀÝ ºÉtÄÚ UÀAqÀ£ÀÄß ¨ÁæºÀätÂAiÀÄÄ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀjUÉ vÉÆÃj¹zÁUÀ CzÀ£ÀÄß ²ªÀ±ÀQÛ°Ã¯É JAzÀÄ ¨sÁ«¹ ¸ÀªÀiÁ¢ü ¹ÜwUÉ vÀ®Ä¦, »A¢gÀÄVzÀ §½PÉ ¨ÁæºÀät ºÉýzÀÄÝ: ¤Ã£ÀÄ CvÀåAvÀ PÀµÀÖ ¸ÁzsÀåªÁzÀ vÀAvÀæ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¹¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¢ªÀå¨sÁªÀzÀ°è ¥Àæw¶×vÀ£ÁV¢ÝÃAiÉÄ. EzÉà «ÃgÀ¨sÁªÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ CAwªÀÄ UÀqÀĪÀÅ (1994, ¥ÀÄl 209).
6.   vÀAvÀæ ¸ÁzsÀ£É¬ÄAzÁV AiÉÆä JAzÀgÉ dUÀzÉÆåä, PÁgÀt JAzÀgÉ dUÀvÁÌgÀt, vÀÄ®¹Ã ¥ÀvÉæ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄUÉÎ ¸ÉÆ¥ÀÄà JgÀqÀÆ ¸ÀªÀÄ JA§ ¥À«vÀæ¨sÁªÀ£É, ¹Ûçà JAzÀgÉ vÁ¬Ä JA§ zÀ±Àð£À vÀªÀÄUÁzÀÄzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀıÀĪÀiÁß £ÁrAiÀÄÄ ¥ÀÆtðªÁV vÉgÉzÀÄ, ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀ ¸Àé¨sÁªÀ ¨Á®PÀ£ÀAvÁ¬ÄvÀÄ.
¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ «ÃgÀ JA§ vÀAvÀæ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¸ÉÃjzÀªÀÅ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV vÀAvÀæªÉAzÀgÉ ¯ÉÊAVPÀvÉ CµÉÖ JA§ ¹Ã«ÄvÀ zÀȶÖPÉÆãÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁdzÀ «ZÁgÀ»Ã£ÀvÉAiÉÆA¢UÉ ºÀ®ªÁgÀÄ vÁAwæPÀgÀ ªÀvÀð£ÉUÀ¼ÀÆ PÁgÀt. DzsÁåwäPÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÁV ¹ÛçÃAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ ªÀÄÄAzÉ AiÉÆÃVUÉ AiÉÆÃVtÂAiÀiÁV PÁrvÀÄÛ ªÀiÁAiÉÄ JA§ ¹ÜwUÉ vÁAwæPÀ£ÉÃPÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄnÖzÀÄÝAlÄ. DzÀgÉ ºÉtÄÚ, ªÀiÁA¸À, «ÄãÀÄ, ªÀÄzsÀå, ¯ÉÊAVPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ vÀAvÀæQÌgÀĪÀ MAzÀÄ zÁj. CzÀgÀ ¸À»vÀªÁV CxÀªÁ C¢®èzÉ ¸ÁzsÀPÀ£ÀÄ zÉúÀ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ DvÀä ¸ÀA¸ÀÌøwUÉÃgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå.
vÀAvÀæ, ºÉtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄ
vÀAvÀæ±Á¸ÀÛçzÀ°è ºÉtÂÚUÉ ¥Áæ±À¸ÀÛöå. DPÉ ¸ÁzsÀ£À, ¸À®PÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀ ªÀiÁvÉAzÀgÉ UÀAr£À DvÉÆäãÀßwAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À PÀA¨sÀ. ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀªÉAzÀgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄzÀ°è vÀAvÀæ¢ÃPÉëAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ. CzÀÄ UÁA¢üfAiÀĪÀgÀ C»A¸Á ªÀiÁUÀðzÀ°è ºÉÃUÉÆà ºÁUÉÃ- E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀàµÀÖªÁV-PÁæAwPÁjUÀ¼À vÁAiÀiÁßr£À ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ°è ¥Àædé°¹zÉ. ªÉÆzÀ°UÉ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è F PÀÄjvÀÄ  ¹zÀÞªÀ£ÀºÀ½î PÀȵÀÚ±ÀªÀÄðgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ.
ºÉtÄÚ UÁA¢üÃfUÉ vÁ¬Ä. DPÉ EA¢æAiÀÄ ¨sÉÆÃUÀzÀ ¥ÀzÁxÀð JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÉÆ®è. ºÉtÄÚ ¥ÁªÀ£À gÀƦ. CµÀÄÖ ºÉÆ®¸ÁV DPÉAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. »A¢£À PÁ®zÀ®Æè MAzÉÆAzÀÄ ¸À® «ÄAa£ÀAvÉ ºÉtÂÚ£À «µÀAiÀÄzÀ°è CzÀgÀ ºÉƼÉzÀĺÉÆÃVzÉ. £ÀÆgÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁqÀ° ºÉtÚ£ÀÄß ºÀÆ«¤AzÀ®Æ PÀÆqÀ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃqÀ JAzÀÄ vÀAvÀæ±Á¸ÀÛçzÀ ºÁ¢ »rzÀªÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. ªÉʵÀÚªÀgÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ºÉtÂÚUÉ ¥Á¥ÀªÉà E®è JAzÀgÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä ºÉýzÀªÀgÀzÀÄ «avÀæ ªÉÊgÁUÀåªÁzÀgÉ EªÀgÀzÀÄ «¥ÀjÃw gÁUÀ. F ¥Á¥À ¥ÀÄtåUÀ¼À ¨ÉAQ vÀÄ¥ÀàUÀ¼À «µÀAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è UÁA¢üÃf vÉÆqÀVPÉƼÀîgÀÄ. UÁA¢üÃfAiÀÄ §æºÀäZÀAiÀÄð GvÀÛªÀÄ eÁwAiÀÄzÀÄ. F AiÀÄÄUÀ PÀAqÀ £Éʶ×PÀ §æºÀäZÁj CªÀgÀÄ. §æºÀäZÀAiÀÄð ªÀævÀ vÉÆlÖ ªÉÄÃ¯É CªÀjUÉ ºÉtÄÚ J£ÀÄߪÀ fêÀªÉ®è vÀAVAiÉÆà ªÀÄUÀ¼ÉÆà DV ºÉÆìÄvÀÄ. F ¤nÖ£À°è £ÀqÉzÀªÀjUÉ ºÉtÄÚ CVß PÀÄAqÀªÀ®è, AiÀÄdÕPÀÄAqÀ (¹zÀÞªÀ£ÀºÀ½î PÀȵÀÚ±ÀªÀÄð: 1983, ¥ÀtðPÀÄn, ¥ÀÄl 111).
UÁA¢üÃf vÀAvÀæ±Á¸ÀÛç ¸ÁzsÀPÀ JAzÀÄ F ªÀiÁw£À CxÀðªÀ®è. DzÀgÉ ªÉʵÀÚªÀ zsÀªÀÄðzÀ ªÀĪÀÄð CjvÀÄ DZÀj¹zÀÝ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀAqÀÆ PÁtzÀAvÉ ºÉtÂÚVgÀĪÀ UËgÀªÀ ¸ÁÜ£À ºÉaÑvÀÄ. EzÀÄ £ÉÊd vÀAvÀæ±Á¸ÀÛçPÉÌ zÉÆqÀØ PÉÆqÀÄUÉAiÉÄà DVzÉ. UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀÄ ¹ÛçïÉÆÃPÀzÀ §UÉÎ ºÉýgÀĪÀ F ªÀiÁvÀÄ PÉêÀ® vÁAwæPÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è ºÉtÂÚ£À zÉúÀ ¨sÉÆÃUÀzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ, vÀAvÀæzÉÆqÀ£É K£ÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«gÀzÀ ¸ÀPÀ® UÀAqÀÄUÀ¼À£ÀÆß JZÀÑj¹ w«AiÀÄĪÀAwzÉ: £À£Àß ºÉAqÀwAiÉÄà £À£Àß ¸ÀªÀð ¹ÛçïÉÆÃPÀ. DPÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ £À£ÀUÉ Erà ºÉtÄÚ eÁwAiÀÄ ªÀÄ£À¸Éìà CxÀðªÁ¬ÄvÀÄ(CzÉÃ, ¥ÀÄl 115).
* * *
vÁAwæPÀ ¥ÀAxÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ PÁæAwPÁj ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥Àæ¨sÁ«¹vÀÄÛ JA§ÄzÀgÀ avÀæt ²ªÀgÁªÀÄÄ CªÀgÀ PÀxÉ MAzÀÄ ªÀåxÉ UÀæAxÀzÀ°èzÉ. 1902gÀ°è ¸Àwñï ZÀAzÀæ¨ÉÆøïjAzÀ ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀ C£ÀIJî£À ¸À«Äw ¸ÉÆáÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §¼ÀPÉ, vÀAiÀiÁjPÉ, ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À §¼ÀPÉ-vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÉÃAzÀæªÁVvÀÄÛ. §AUÁ¼ÀzÀ°è vÀ¯ÉAiÉÄwÛzÀ F PÁæAwPÁj UÀÄA¦£À ZÀlĪÀnPÉ gÀºÀ¸ÀåªÁVzÀÝ®èzÉ, CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀæªÀÄ PÀptªÁVvÀÄÛ. gÁdQÃAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ UÀÄj¬ÄAzÀ F UÀÄA¦£À ¢ÃPÉëAiÀÄ PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ »AzÉ vÁAwæPÀ ¥ÀAxÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. §AQªÀÄ, gÀ«ÃAzÀæ CgÀ«AzÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ §AUÁ¼ÀzÀ/ ¨sÁgÀvÀzÀ ««zsÀ ¥ÁæAvÀUÀ¼À ±ÀQÛzÉêÀvÉAiÀÄÄ (PÁ½, zÀÄVð, EvÁå¢ gÁµÀÖçzÉêÀvÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À vÀ¼É¢zÀݼÀÄ.
F ¸À«ÄwAiÀÄ »jAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ¥ÀÄ°£À ©ºÁjzÁ¸ï ºÉƸÀ§jUÉ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÁ½ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è 10-12d£À ¸ÉÃgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ºÉÆgÀV£ÀªÀgÁUÀ°Ã, ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀÆeÁjAiÀiÁUÉà DUÀ°Ã M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ«®è. ºÉƸÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÁ½PÁ ªÀiÁvÉUÉ ¥ÀÆeÉ, £ÉʪÉÃzÀå M¦à¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. §½PÀ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀªÀ£ÀÄ vÁ¬ÄAiÉÄzÀÄgÀÄ ªÀÄArAiÀÄÆj PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ. CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ, MAzÀÄ ¨sÀfð EqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. »A¢£À ¢£À¢AzÀ CªÀ£ÀÄ G¥ÀªÁ¸À EgÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. [......] PÉ®ªÉǪÉÄä F ¥ÀæweÁÕ ¹éÃPÁgÀ PÁ½ÃªÀÄA¢gÀzÀ §zÀ®Ä ±Àä±Á£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ [......] ¢ÃPÉë ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉƸÀ§¤UÉ UÀÄ¥ÀÛ£ÁªÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ (2005: ¥ÀÄl 101-102).
§AUÁ¼À, C¸ÁìA ¥ÁæAvÀUÀ¼ÀÄ »A¢¤AzÀ®Æ ±ÀQÛ ¥ÀAxÀzÀ ªÀÄÄRå ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Àäj¹zÀgÉ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DAzÉÆî£ÀzÀ°è vÁAwæPÀ-±ÁPÀÛ¥ÀAxÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ D±ÀÑAiÀÄðªÉ¤¸ÀĪÀÅ¢®è. ªÀAzÉà ªÀiÁvÀgÀA VÃvÉUÉ D£ÀAzÀ ªÀÄoÀ PÁzÀA§j¬ÄAzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÁÜ£À zÉÆgÉvÀÄ CzÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå DAzÉÆî£ÀzÀ ¸ÀÆáwð VÃvÉAiÀiÁzÀ PÁ®zÀ°è §AzÀ C£ÉÃPÀ ºÁqÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ±ÁPÀÛ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ £ÉÃgÀ¥Àæ¨sÁ«zÉ. PÁ®PÀæªÀÄzÀ°è EªÀÅ zÁR¯ÁUÀzÉ PÀtägÉAiÀiÁVzÀÝgÀÆ, zÉÆgÉwgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÆ ±ÀQÛ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄÄ, 19-20£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀA¢ü PÁ®zÀ°è £É®ªÀ£ÀÄß vÁ¬Ä JAzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ zÀȶÖPÉÆãÀPÉÌ zÁj ªÀiÁrPÉÆnÖvÀÄ JA§ÄzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÉÃzÀzÀ°è ¥ÀÈyé ¸ÀÆPÀÛ, ¨sÀƸÀÆPÀÛUÀ½zÀÝgÀÆ, ºÉƸÀ PÁ®zÀ°è ¸ÁévÀAvÀæöå ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀĪÀÄä¸ÀÄì £É® vÁ¬ÄUÉ ºÉƸÀ fêÀPÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆnÖvÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlUÁgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ F ºÉƸÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß »r¢nÖgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ:
1. ±ÀQÛ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¢ÃPÉë ¥ÀqÉzÀ £ÀªÀÄä ²gÀ¸ÀÄì ¸ÀªÀð ±ÀPÀÛ¼ÁzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ZÀgÀtzÀ°è ¨ÁVzÉ.... AiÀÄÄzÀÞzÀ RtRtgÀªÀ PÉý vÁ¬Ä §gÀÄvÁÛ¼É (ªÀgÀzÁZÀgÀt «ÄvÀæ JA§ PÁæAwPÁj §gÉzÀ ºÁqÀÄ).
2. vÁ¬Ä! gÀvÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼Àa ©¸ÀÄqÀÄ, £ÀgÀ gÀÄAqÀUÀ¼À ªÀiÁ¯É vÉÆqÀÄ.... a£ÀßzÀ PÉƼÀ®Ä ¥ÀPÀÌQÌqÀÄ, ©ZÀÄÑUÀwÛ »rzÀÄ, gÀPÀ̸ÀgÀ£ÀÄß PÀrzÀÄ, CªÀgÀ gÀPÀÛ¢AzÀ ¤£Àß zÁºÀ vÀt¹PÉÆ. (ºÀjñÀ ZÀAzÀæ ZÀPÀæªÀwð JA§ PÁæAwPÁjAiÀÄ ºÁqÀÄ)
3. gÀPÀÛ ¸ÀªÀÄÄzÀæªÀ£ÀÄß PÀqÉzÀÄ £Á«AzÀÄ CªÀÄÆ®å ¸ÁévÀAvÀæöå ®QëöäAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ vÀgÀÄvÉÛêÉ, vÁ¬Ä, gÀtZÀArAiÀiÁV ¤Ã K¼ÀÄ. ¤£Àß PÁ® §½ C¦ð¸À®Ä £ÉʪÉÃzÀå vÀA¢zÉÝêÉ! (Q±ÉÆÃgÀ ZÀAzÀæ UÀAUÀÆ° JA§ PÁæAwPÁjAiÀÄ ºÁqÀÄ) (CzÉÃ,¥ÀÄl 95)
¸ÁévÀAvÀæöå ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ vÀºÀ vÀºÀPÉÌ PÉÃAzÀæ DgÁzsÀå zÉêÀvÉAiÀiÁV »ÃUÉ ±ÀQÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀªÀiÁvÉAiÀiÁV CªÀvÀj¹zÀ¼ÀÄ. PÁ®PÁ®PÉÌ ¸ÁªÀiÁfPÀ-¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ, gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ºÉƸÀvÀ®è. ªÀÄÄRåªÁV £É®zÀ ªÀÄÄQÛ, ¹Ûçà UËgÀªÀ EªÀÅ UÁA¢üÃf ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄ¯É G¯ÉèÃT¹zÀ PÁæAwPÁjUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÁªÀiÁ£Àå CA±À. vÀAvÀæªÀÅ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §AzÁUÀ DzsÁåwäPÀ DAiÀiÁªÀÄzÉÆqÀ£ÉÃ, ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ EzÉÆAzÀÄ GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ »A¢gÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄÄRå ¥ÉæÃgÀuÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄPÁl, F ºÀÄqÀÄPÁlPÉÌ ±ÁPÀÛvÀAvÀæzÀ £É®UÀnÖzÉ.
EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §AUÁ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «µÀAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¸À§ºÀÄzÀÄ. CzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÉƪÀiÁåAn¸ÀA£À ªÀÄÆ®zÀ ¥Àæ±Éß. ©ænµï ²PÀëtzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV zÉùà ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¥ÀgÁåAiÀĪÀĪÁV §AzÀ EAUÉèAqï ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ¢AzÁV ªÀqïðªÀvïð, µÉ°è EvÁå¢ gÉƪÀiÁåAnPï   PÀ«UÀ¼À NzÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌ §A¢vÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀªÉà PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄgÁp, §AUÁ½AiÀÄ°è £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ gÉƪÀiÁåAn¸ÀA vÀ¼ÀºÁ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀÆ¥ÀÄUÉÆArvÀÄ JA§ d£À¦æAiÀĪÁzÀ«zÉ. DzÀgÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÆPÁ² ¥ÀÄuÉÃPÀgÀgÀÄ EzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV ªÁzÀ ºÀÆrzÁÝgÉ. CzÀÄ vÁAwæPÀ ¥ÀAxÀzÀ DzsÁgÀ¢AzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÉƪÀiÁåAn¸ÀA£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß.
EAVèµï ²PÀët, zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀt ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ §AUÁ®zÀ°è ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ; ±ÀQÛ ¥ÀÆeÉAiÀÄ £ÁqÁzÀ §AUÁ¼ÀzÀ°è gÉƪÀiÁåAnPï PÁªÀåzÀ ¹Ûçà ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ DzÀgÀuÉUÀÆ ±ÁPÀÛ-vÁAwæPÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄPÀÆÌ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÉÄüÀ PÀÆrvÀÄ (1995: ¥ÀÄl 117). F »£É߯ÉAiÀÄ°è ¥ÀÄuÉÃPÀgÀgÀÄ ªÁzÀ »ÃVzÉ:
1. ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À (ªÉÃzÁAvÀ), ±Àðjà «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ (¸À£Áå¸À ªÀiÁUÀð) UÀ½AzÀ EAVèµï ªÁvÁªÀgÀt, ±ÁPÀÛ ¥Àæ¨sÁªÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è §AUÁ¼ÀzÀ°è ºÉƸÀvÀ£À §A¢vÀÄ. ªÀÄÄAzÉ CgÀ«AzÀ zÉúÁvÀäUÀ¼À ¸ÁªÀÄ£Àé¬ÄPÀ vÀvÀéªÀÇ ªÀÄÆrvÀÄ.
2. §æeÉÃAzÀæ£ÁxÀ ¹Ã®gÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå gÉƪÀiÁåAn¹gÀhÄAªÀ£Éßà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ vÀvÀézÀ CAUÀªÁV £ÉÆtUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀgÀÄ.
3. ¥ÀÄuÉÃPÀgÀgÀÄ ±ÁPÀÛ ªÀÄÆ®zÀ gÉƪÀiÁåAn¸ÀA F ªÉÆzÀ¯Éà DVvÀÄÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆnÖgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀªÁVzÉ.
MAzÀÄ jÃw¬ÄAzÀ Naturalisation (Humanisation) of the Supernatual §AUÁ¼ÀzÀ°è JAzÉÆà DV ºÉÆÃVvÀÄÛ. ZÉÊvÀ£ÀåzÉêÀ PÁ£Àí¥ÁzÀ (qÉÆA© ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ) eÁåAiÀĹ, «zÁå¥Àw, EªÀgÉ®ègÀÆ ±ÁPÀÛ gÉƪÀiÁåAnPÀgÉÃ. eÁåAiÀĹAiÀÄAvÀÆ ªÀÄĸÀ¯Áä£À£ÀÄ. mÁUÉÆÃgÀgÀ ºÀÄåªÀĤ¸ÀA §AUÁ¼ÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÉà EgÀ°®è. §AzÀzÀÄÝ M¼ÉîAiÀÄzÉà D¬ÄvÀÄ (CzÉÃ).
4. §ºÀ¼À ªÀÄÄRåªÁV ¥ÀÄuÉÃPÀgÀgÀ ®PÀëöå«gÀĪÀÅzÀÄ CzÀĪÀgÉUÀÆ EzÀÝ ªÀÄÆ® ±ÁPÀÛ  ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ritualism  C½zÀÄ CzÀgÀ §zÀ®Ä vÀĸÀÄ Intellectural Abstraction ¨ÉgÀvÀÄPÉÆArzÀÄÝ §UÉÎ. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ°è GAmÁzÀ ¨sÁµÁ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀvÉAiÀÄ ªÀÄÆ® E®èzÉ! ªÉÆPÁ² PÉÆqÀĪÀ ¥ÀjPÀ®à£ÁvÀäPÀ ºÀAvÀzÀ°è®è¢zÀÝgÀÆ ¨sÁ¶PÀ ºÀzÀzÀ°è §AzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ JµÉÖAzÀgÉ EAzÀÄ £ÁªÀÅ ²QëvÀgÀÄ vÀAvÀæªÉAzÀgÉ £ÁZÀĪÀµÀÄÖ ªÀÄÄAzÉ §AzÀzÀÝgÀ ¸ÀÆZÀPÀªÁVzÉ. CªÀgÀÄ ¸ÀÆa¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁvÉ ¥ÀzÀzÀ §zÀ®Ä ªÀiÁvÀȱÀQÛ; PÁªÀÄzÀ §zÀ®Ä ¥ÉæêÀÄ, wæ¥ÀÄgÀ ¸ÀÄAzÀj vÀvÀézÀ eÁUÀzÀ°è ¸ËAzÀAiÀÄð vÀvÀé; ¸À馅 §zÀ®Ä ¤¸ÀUÀð.
CAzÀgÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DAzÉÆî£ÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è vÁ¬ÄvÀvÀé D¼ÀªÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÀÆ CzÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ-vÁwéPÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ ¤®ðPÀëöåPÉÌ M¼ÀUÁzÀªÀÅ.
vÀAvÀæ¸ÁzsÀ£É- MAzÀÄ ºÉÆgÀ£ÉÆÃl
vÀAvÀæ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀ ¤UÀÆqsÀ. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ®èzÀªÀjUÉ C°è ¥ÀæªÉñÀ«®è. DzÀgÉ §AUÁ½ ¸Á»w CªÀÄgÉÃ±ï ¨ÉÆøï, ¥À²äªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ §zÁéð£ï f¯ÉèAiÀÄ UÀr ¨sÁUÀzÀ ºÀ½îAiÉÆAzÀgÀ°è PË®ªÀiÁUÀð (MAzÀÄ vÀAvÀæ ¥ÀAxÀ)zÀ vÁAwæPÀ£À ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀ°è £ÀqɸÀĪÀ gÀºÀ¸ÀåªÁzÀ ZÀPÀæPÉÌ «ÃPÀëPÀ£ÁV ¥ÀæªÉñÀ VnÖ¹zÀgÀÄ. D vÁAwæPÀ ªÉÆzÀ°UÉ ¸ÀªÀÄgÉñïjUÉ ºÉýzÀÄÝ vÀȦÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ eÁÕ£ÀUÀ½PÉAiÉÄà vÀAvÀæ ¸ÁzsÀ£É. £ÀªÀÄä §AiÀÄPÉAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀt¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ, ¥ÀÄgÀĵÀ-¥ÀæPÀÈw ±ÀQÛUÀ¼À LPÀåvɬÄAzÀ CjªÀÅ ¥ÀqÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ §tÂÚ¸ÀĪÀ F vÀȦÛAiÀÄ£ÀÄß ®A¥ÀlvÀé, «µÀAiÀÄ-¯Á®¸É JAzÀÄ ºÀ®ªÀgÀÄ vÀ¥ÁàV ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°ègÀzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥Áæt ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀgÉAzÀÄ §UÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà £ÀªÀÄä DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdzÀ EvÀgÀ d£ÀjAzÀ UÉÆÃ¥ÀåªÁVqÀÄvÉÛêÉ.
vÁAwæPÀgÀÄ D¥ÀÛgÁzÀªÀgÀ£ÀÄß vÀÄA§ ¦æÃw, UËgÀªÀUÀ½AzÀ £ÀqɹPÉƼÀÄîvÁÛgÉA§ C£ÀĨsÀªÀ ¯ÉÃRPÀjUÁVzÀÄÝ 1947gÀ £ÀªÉA§gï£À°è. ¥ÀætvÉÆõÀ¨Á¨Á JA§ vÁAwæPÀ (»AzÀÆ),  CªÀ£À C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä ¨sÉÊgÀ« JA§ ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ¢ÃPÁë «¢üUÉ PÁ¢zÀÝ PÀ£Éå F ªÀÄƪÀgÉÆqÀ£É ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÀwÛgÀzÀªÀgÁzÀgÀÄ. ¥ÀAZÀªÀÄPÁgÀ ¸ÁzsÀ£É (ªÀÄzsÀå, ªÀÄvÀìöå, ªÀÄÄzÉæ, ªÀiÁA¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊxÀÄ£À ªÀÄÆ®PÀ £ÀqɸÀĪÀ MAzÀÄ «²µÀÖ ¸ÁzsÀ£É) AiÀÄ PÀlÖ PÀqÉAiÀÄ ºÀAvÀªÀ£ÀÄß vÁAwæPÀgÀÄ «±ÉõÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èlÄÖ UËgÀ«¸ÀÄvÁÛgÉ.CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄÊxÀÄ£ÀªÉAzÀgÉ ²ªÀ£ÀAvÀºÀ ¥ÀÄgÀĵÀ ¸ÁzsÀPÀ£ÉƧ⠲ªÀ£ÀAvÀºÀ (±ÀQÛ) ¸ÁzsÀQAiÉÆqÀ£É ¨ÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
vÁAwæPÀ «¢ü ¥ÀÆgÉÊPÉUÁV PÉ®ªÉǪÉÄä ªÉÄÊxÀÄ£ÀPÉÌ ªÀÄÄ£Àß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÀAqÀÄ-ºÉtÂÚ£À £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ «ªÁºÀzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄgÀĵÀ vÁAwæPÀgÀÄ ¹Ûçà ¸ÀAUÁwAiÀÄ£ÀÄß ±ÀQÛ CxÀªÁ ¨sÉÊgÀ« JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ «PÁ¸ÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è K£É®è ¸Á¢ü¹zÀÝgÀÆ ¸ÀAvÁ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¹ÛçÃAiÀÄ ¥ÁvÀæ, ªÀĺÀvÀé ºÁUÉà G½¢zÉ. »ÃUÁV vÀAvÀæ¸ÁzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ DgÁzsÀ£É «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀĤPÀ §Ä¢ÞfëUÀ¼ÀÄ D¢ªÀiÁ£ÀªÀ°è ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀÝ ¸ÀAvÁ£À±ÀQÛUÉ (Ferility) ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DZÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®zÀªÀÅ JAzÀÄ w½AiÀÄÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¯ÉÃRPÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ EzÀÄ CµÀÄÖ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÁåRå£ÀªÀ®è. §zÀ°UÉ «eÁÕ£ÀªÀÅ ªÀÄ£ÀĵÀå£À d£ÀäzÀ §UÉÎ JµÉÆÖà gÀºÀ¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß MqÉ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀAvÁ£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ºÉtÂÚ£À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ PÀÄA¢®è. DzÀÝjAzÀ¯Éà ¸ÀºÀdªÁV UÀAqÀÄ-ºÉtÂÚ£À «Ä®£ÀzÀ «µÀAiÀĪÀÅ vÀAvÀæ±Á¸ÀÛçzÉÆqÀ£É ¨É¸ÉzÀÄPÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ.
¯ÉÃRPÀgÀÄ ¥ÀætvÉÆõÀ¨Á¨ÁjAzÀ ¥ÁæuÁªÀiÁªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀÄAqÀ°¤ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. F ±ÀQÛ JZÀÑgÀUÉÆAqÁUÀ ¸ÀĵÀĪÀÄß ¥ÀæzÉñÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. vÁAwæPÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è eÁÕ£À ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¥ÁæuÁªÀiÁªÀÄ-PÀÄAqÀ°¤ eÁUÀÈwAiÉÄà ªÀiÁUÀð JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. EzÀ®èzÉ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ªÀÄtÂÚ£À°è vÀ¯É ºÀÄVzÀÄ PÉÆAqÀÄ PÀÆvÀ ¸ÁzsÀÄUÀ¼ÀÄ, ²±ÀߪÀ£ÀÄß ¸ÁzsÁgÀt UÁvÀæQÌAvÀ ºÉaÑUÉ »VθÀ§®èªÀgÀÄ, £ÁtåªÀ£ÀÄß ²±ÀßzÀ ªÀÄÆ®PÀ M¼ÀPÉÌ ¸É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ DZÉUÉ a«Ää¸À§®èAxÀ ¸ÁzsÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀgɯÁè AiÉÆÃUÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄzÉ CzsÀðPÉÌ ¤AvÀªÀgÀÄ. ±ÀjÃgÀ ªÀÄÄRå JAzÀÄ w½zÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ºÉÃUÉ §¼À¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ w½AiÀÄzÀªÀgÀÄ. E£ÀÆß MAzÀÄ PÁgÀtªÉAzÀgÉ ¥ÀªÁqÀ, ºÀtUÀ½PÉAiÀÄ zÁj »rzÀ EAxÀ ¸ÁzsÀÄUÀ½UÉ ¸ÀĵÀĪÀiÁß ºÀAvÀ zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀÅ¢®è. zsÀªÀÄð ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ±ÀjÃgÀªÉà ªÀÄÆ® JAzÀÄ PÁ½zÁ¸À ºÉýzÁÝ£É. DzÀgÉ JµÉÆÖà vÁAwæPÀgÀÄ ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß PÉêÀ® EA¢æAiÀÄ ¨sÉÆÃUÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ vÀAvÀæzÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀĹ §½¢zÁÝgÉ.
vÀAvÀæzÀ ¥ÀAZÀªÀÄPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ®Æ J®è ¥ÀAxÀzÀ®Æè £ÉÃgÀªÁV §¼À¸ÀĪÀÅ¢®è. EªÀÅUÀ¼À ¸ÀAPÉÃvÀªÁV §zÀ° ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß UÀAqÀÄ ¥ÀĵÀàªÁzÀ gÀPÀÛ PÀgÁf ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ¥ÀĵÀàªÁzÀ C¥ÀgÁfvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæw¤¢ü¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. UÀAzsÀªÀÅ «ÃAiÀÄðzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ, PÀÄAPÀªÀĪÀÅ ¹ÛçÃAiÀÄ AiÉÆä zÀæªÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV »AzÀÆ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è £ÀqɸÀĪÀ JµÉÆÖà ¥ÀÆeÉUÀ¼À°è F ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À Cj«®èzÉ vÀAvÀæzÀ ¥ÀÆeÁ ªÀiÁUÀ𠧼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ F ¥ÀAxÀzÀ zÀlÖ ¥Àæ¨sÁªÀ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ.
§AUÁ¼ÀzÀ JµÉÆÖà ºÀ½îUÀ¼À°è ªÉÄÃ¯É ±ÉʪÀ, M¼ÀUÉ ±ÁPÀÛ JA§ DZÀgÀuÉUÀ½UÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¸ÀAvÁ¯ï ¥ÀgÀUÀtzÀ ºÀ½îUÀ¼À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ²ªÁ®AiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ zÉëAiÀÄ aPï UÀÄr¬ÄzÉ. C°è gÀDwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ ZÀ¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀÆeÁ ZÀ¥ÀàgÀzÀ®Æè zÀK«UÉ §° PÉÆqÀ®Ä MAzÉÆAzÀÄ DqÀ£ÀÄß vÀA¢zÀÝgÀÄ. gÁwæ Kj ªÀÄzsÀågÁwæAiÀiÁzÁUÀ ¨ÁæºÀät-C¨ÁæºÀät ¨sÉÃzÀ«®èzÉ J®ègÀÆ ªÀÄzÀå ¸Éë¹zÀgÀÄ. ¥ÀÆeÁ DvÀð£ÁzÀ ¨ÉgÉvÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ. ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë D ºÀ½îAiÀÄ°è CAzÀÄ 500 DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ««zsÀ ZÀ¥ÀàgÀUÀ¼À°èzÀÝ ««zsÀ PÁ½AiÀÄ «UÀæºÀzÀ JzÀÄgÀÄ §° PÉÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀªÀÄgÉñÀ §¸ÀÄ «ªÀgÀuÉ £ÉÆÃr: ¸ÀÄvÉÛ®è gÀPÀÛzÀ ºÉƼÉAiÉÄà ºÀj¬ÄvÀÄ. d£ÀgÀÄ PÀrzÀÄ ©zÀÝ gÀÄAqÀªÀ£ÉßwÛPÉÆAqÀÄ ZÉAqÁl DrzÀgÀ®èzÉ, vÀªÀÄä ºÀuÉUÀ½UÉ CªÀÅUÀ¼À gÀPÀÛªÀ£Éßà ¹AzsÀÆgÀªÁV §½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. Erà ¢£ÀzÀ F G£ÁäzÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÆeÉ ¸ÀÆgÁå¸ÀÛzÀ §½PÀ PÁ½AiÀÄ J¯Áè ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß £À¢AiÀÄ°è «¸Àfð¸À®Ä (PÀ£ÁðlPÀzÀ°è £À¢, PÉgÉ, ¨Á«UÀ¼À°è ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ°è UÀuÉñÀ£À «UÀæºÀªÀ£ÀÄß «¸Àfð¸ÀĪÀAvÉ) vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¯Á¬ÄvÀÄ. qÉÆîÄ, vÀªÀÄämÉ £ÁzÀPÉÌ d£À ªÀÄwÛ¤AzÀ £Àwð¹zÀgÀÄ. PÁ½AiÀÄ «¸Àdð£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAvÁ® UÀAqÀÄ-ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ vÀªÉÆä¼ÀUÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ £Àwð¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV CªÀgÀªÀgÀ¯Éèà ¥ÀætªÀÄzÀ°è vÉÆqÀVzÀgÀÄ. £ÉÃgÀªÁV, Erà ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÀ¹«¹, ¸ÀAPÉÆÃZÀUÀ½®èzÉ ¥ÀætAiÀiÁgÁzsÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÉÆÃlªÀzÀÄ.
* * *
FUÀ PÁªÀiÁPÀå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀPÀæzÀ PÉ®ªÀÅ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆÜ®ªÁV £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ:
1.   ¸ÁzsÀPÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. d£ÀgÀÄ vÀA¢gÀĪÀ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÉëUÉ §° PÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
2.   ªÀiÁA¸ÀzÀ CqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
3.   ¸ÁzsÀPÀgÁzÀ UÀAqÀÄ ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ ±ÉʪÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è «ªÁºÀªÁUÀÄvÁÛgÉ.
4.   AiÀÄAvÀæUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÉ, ««zsÀ DPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼À±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
5.   ¨ÉìĹzÀ ªÀiÁA¸À, «ÄãÀÄ, C£Àß, ºÀtÄÚUÀ¼À C¥ÀðuÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
6.   £ÉʪÉÃzÀåzÀ £ÀAvÀgÀ N¢£À°è ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É. vÀAiÀiÁj¹zÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁzÀªÁV ¹éÃPÀj¸ÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚ-UÀAqÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ£ÀÄß vÀAzÉ, vÁ¬Ä JAzÀÄ ¸ÀA§zsÉÆâ¸ÀÄvÁÛ, DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ w¤ß¸ÀÄvÁÛgÉ.
7.   ºÀ¸ÀÛ ªÀÄÄzÉæUÀ¼À §¼ÀPÉ, ªÀÄAvÀæUÀ¼À ¥ÀoÀt, UÀAzsÀzÀ°è C¢ÝzÀ ºÀÆUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¹£À ªÉÄÃ¯É ºÁPÀĪÀÅzÀÄ.
8.   UÀAqÀÄ, ºÉtÄÚ E§âgÀÆ ¨ÉvÀÛ¯ÁzÀ £ÀAvÀgÀ, UÀAqÀÄ ºÉtÂÚ£À zÉúÀPÉÌ UÀAzsÀ ¯Éæ¹, PÉÆgÀ½UÉ ªÀiÁ¯É ºÁQ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wæPÉÆÃt §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
9.   UÀAqÀÄ ºÉtÂÚ£À AiÉÆäAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä DPÉUÉ «Ã¼ÉAiÀÄ ¤Ãr vÁ¬Ä! eÁÕ£À ¸ÁzsÀ£ÉUÉ C£ÀĪÀÄw PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DPÉ ¥ÀÄgÀĵÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄäw¹zÀ ªÉÄÃ¯É zÉúÀzÀ°è ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVgÀĪÀ DgÀÄ ZÀPÀæUÀ¼ÀÄ eÁUÀÈvÀªÁUÀĪÀAvÉ MAzÉÆAzÀÄ ZÀPÀæzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ QæAiÉÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÀÄ.
10. ¸ÀºÀ¸ÁægÀ (£ÉwÛAiÀÄ ¨sÁUÀ)ªÀ£ÀÄß CAwªÀĪÁV ªÀÄÄnÖ £ÀAvÀgÀzÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀzÀ°è «ÃgÀå ¸ÀÍ®£À ªÀiÁqÀÄ«PÉ. EzÀÄ ªÀĺÁ±ÀQÛAiÀÄÄ ²ªÀ£ÉÆqÀ£É ¸ÉÃgÀĪÀ D£ÀAzÀzÀ ºÀAvÀ. EzÉà ZÀPÀæ.
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è PÁzÀA§j ¥ÀæPÁgÀzÀ°è vÀAvÀæzÀ ¯ÉÃ¥À«gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ PÁzÀA§jUÀ½zÀÄÝ, CªÀÅUÀ½UÉ vÀAvÀæzÀ gÉÆÃZÀPÀ »£Éß¯É PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. EA¢gÁvÀ£ÀAiÀÄgÀ ZÀPÁæAiÀÄt, , ¸ÀvÀåPÁªÀÄgÀ ¥ÀAZÀªÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÉ, vÀ.gÁ.¸ÀÄ. CªÀgÀ ZÀPÉæñÀéj, EzÀgÀ°è vÁAwæPÀ ¥ÀAxÀUÀ¼À ¸ÀÆÜ® avÀæt«zÉ. ¸ÀÄgÉÃ±ï ¸ÉÆêÀiÁ¥ÀÄgÀ CªÀgÀ UÀÄdgÁw ªÀÄÆ®zÀ CWÉÆÃjUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÁzÀA§jAiÀÄ°è CWÉÆÃjUÀ¼À ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¸ÀÆÜ® avÀæt«zÉ. ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸ÁxÀðzÀ°è ¨ËzÀÞ, «ÄêÀiÁA¸ÀPÀ, E¸ÁèA ªÉÊ¢PÀ zsÁgÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÁAwæPÀ ªÀiÁUÀðzÀ avÀæt«zÉ. DzÀgÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è vÀAvÀæUÀ¼À ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß CjvÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ PÁzÀA§j E®èªÉAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ.
»AzÀÆ, ¨ËzÀÞ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ
»AzÀÆ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÀlªÀgÀ £ÁUÀgÀ£ÁzÀ AiÉÆÃV, ²ªÀ£ÀÄ ±ÀQÛAiÉÆqÀ£É £ÀqɹzÀ ¸ÀAªÁzÀUÀ¼Éà vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ.E£ÀÄß CPÀ¸ÁävÁÛV PÉý¹PÉÆAqÀ AiÉÆÃV¹zÀÝgÀ ²µÀågÀÄ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢nÖzÁÝgÉ JA§ £ÀA©PɬÄzÉ. ªÀÄÄRåªÁV ªÀiËTPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀAvÀæªÀÅ ¸Á»vÀåzÁZÉUÉ PÀ¯É, ²®à, avÀæ, ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀåzÀ ¸ÀAPÉÃvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ G½zÀÄ §A¢zÉ.
°TvÀ vÀAvÀæ gÀÆ¥ÀPÉÌ §AzÀgÉ ªÉÊ¢PÀ zsÁgÉAiÀÄ°è CªÀÅ ªÉÃzÀ, G¥À¤µÀwÛ£À £ÀAvÀgÀzÀªÀÅ. zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÀÄÆ ¹zÀÞgÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ°è ²ªÀ-±ÀQÛAiÀÄgÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ. »AzÀÆUÀ¼À ªÉÊzÀå, gÀ¸À«zÉå, eÉÆåÃwµÀ UÀæAxÀUÀ¼À°è fêÀ£ÀzÀ CAUÀUÀ¼ÁzÀ DgÉÆÃUÀå, ¯ÉÆúÀ±Á¸ÀÛç, CAPÉUÀ¼À gÀºÀ¸ÀåUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ½UÀÆ vÀAvÀæ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ.
¨ËzÀÞ gÀºÀ¸Àå ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ UËvÀªÀÄ §ÄzÀÞ£Éà ²µÀåjUÉ ¢ÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ gÀºÀ¸Àå vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß w½¹PÉÆlÖ. ªÀĺÁAiÀiÁ£À ¨ËzÀÞ zsÁgÉAiÀÄ°è ¸ÀÆvÀæUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À £ÀAvÀgÀ vÀAvÀæUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
PÉ®ªÀÅ »AzÀÆ (ªÉÊ¢PÀ) vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ
ªÉÃzÀ, G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À £ÀAvÀgÀzÀ DUÀªÀÄ-¥ÀÄgÁt AiÀÄÄUÀzÀ°è C£ÉÃPÀ ªÉÊ¢PÀ vÀAvÀæUÀ¼À §AzÀªÀÅ. ªÀĺÁ«zÁå vÀAvÀæ (PÁ®: Qæ.±À. 4£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀQÌAvÀ »AzÉ); ®QëöäÃvÀAvÀæ (¸ÀAUÀæºÀ: Qæ.±À. 9-10£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À); PÀįÁtðªÀ vÀAvÀæ (Qæ.±À. 1000); PÁ°«¯Á¸À vÀAvÀæ (PÁ® w½¢®è); PÁ°PÁ ¥ÀÄgÁt vÀAvÀæ (¸ÀAUÀæºÀ: Qæ.±À. 14£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À); PÁªÀÄgÀvÀß (PÁ®w½¢®è); PÁ°PÁ ¥ÀÄgÁt vÀAvÀæ (¸ÀAUÀæºÀ: Qæ.±À. 14£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À): PÁªÀÄgÀvÀß vÀAvÀæ (PÁ® w½¢®è); ªÀĺÁ¤ªÁðt vÀAvÀæ (¸ÀÄzsÁgÀtªÁ¢ zÀȶÖAiÀÄļÀî wÃgÁ EwÛÃa£À vÀAvÀæ UÀæAxÀ).
ªÀÄzsÀåPÁ®zÀ°è, «±ÉõÀªÁV Qæ.±À 11jAzÀ 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ £ÀqÀÄªÉ C£ÉÃPÀ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ GzÀ¬Ä¹zÀªÀÅ. c£ÀߪÀĸÀÛ vÀAvÀæ, UÀt¥Àw vÀAvÀæ, UÀAzsÀªÀð vÀAvÀæ, UÀÄ¥ÀÛ ¸ÁzsÀ£À vÀAvÀæ, eÁÕ£ÁtðªÀ vÀAvÀæ, PÀÄ©ÓPÁ vÀAvÀæ, PÀÄAqÀ°¤Ã vÀAvÀæ, ªÀiÁ°£À «dAiÉÆÃvÀÛgÀ vÀAvÀæ, ªÀiÁvÀÈPÁ¨sÉÃzÀ vÀAvÀæ, ªÀiÁAiÀiÁ vÀAvÀæ, £ÉÃvÀæ vÀAvÀæ, ¤Ã® vÀAvÀæ, ¤gÀÄvÀÛgÀ vÀAvÀæ, ¤ªÁðt vÀAvÀæ, ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAvÀæ, ¸ÀéZÀÒAzÀ vÀAvÀæ (¥ÁæaãÀ ±ÉʪÀ vÀAvÀæ), vÉÆÃqÀ® vÀAvÀæ, AiÉÆÃVtÂà vÀAvÀæ, AiÉÆä vÀAvÀæ-EªÀÅ F PÁ®WÀlÖzÀ PÉ®ªÀÅ vÀAvÀæ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVªÉ. DzÀgÉ ©ænµï ²PÀëtzÀ zÀĵÀàjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß E£ÀÆß £ÁªÀÅ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅ «zÁåªÀAvÀ ²QëvÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄwÛ®è. CªÀÅUÀ¼À ¸ÁégÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß N¢ ZÀað¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁtÄwÛ®è.


PÉ®ªÀÅ ¨ËzÀÞ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ
vÀAvÀæUÀ¼À vÁ¬Ä J¤¹zÀ UÀĺÁå ¸ÀªÀiÁd vÀAvÀæ (PÁ®: Qæ. ±À. 4£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À), ªÀÄAdIJæà ªÀÄÆ®vÀAvÀæ, ZÀAqÀªÀĺÁgÉÆñÀ£À vÀAvÀæ (PÁ®:Qæ. ±À. 7£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À), ºÉêÀgÁd vÀAvÀæ, (PÁ®:Qæ. ±À. 7-8£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À); ZÀPÀæ ¸ÀA¨sÀgÀ vÀAvÀæ, ªÀĺÁPÁ® vÀAvÀæ, C©üzsÁ£ÉÆÃvÀÛgÀ vÀAvÀæ, ¸ÀAªÀgÉÆÃzÀAiÀÄ vÀAvÀæ (PÁ®:Qæ. ±À. 10£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À)-EªÀÅ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ¨ËzÀÞ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ. n¨Émï ¨sÁµÉAiÀÄ°è JµÉÆÖà ªÀĺÀvÀézÀ ¨ËzÀÞ vÀAvÀæUÀ½ªÉ. PÀÄgÀÄPÀÄ®è vÀAvÀæ, ªÀĺÁªÉÊgÉÆÃZÀ£À vÀAvÀæ, ªÀdæ ¥ÁvÁ¼À vÀAvÀæ, ªÀdæ AiÉÆÃV¤Ã vÀAvÀæ, AiÉÆÃV¤Ã vÀAvÀæ-EªÀÅ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR ¨ËzÀÞ vÀAvÀæ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ. n¨Émï£À°è ¥À«vÀæªÁzÀ zsÁ«ÄðPÀ UÀæAxÀUÀ¼À zÉÆqÀØ ¨sÀAqÁgÀ«zÀÄÝ ¥À«vÀæ UÀæAxÀ gÁ²AiÀÄ£ÀÄß PÀAdÄgï ªÀÄvÀÄÛ vÉAdÄgï JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. 22 vÀAvÀæ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ½zÀÄÝ EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 86 ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À ªÁåRå£À gÁ²¬ÄzÉ.
vÀAvÀæ UÀæAxÀUÀ¼À°è ªÀiËTPÀ, °TvÀ EªÉgÀqÀgÀ zÉÆqÀØ ªÁYäAiÀÄ«zÀÄÝ, ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç, EwºÁ¸À, ªÀÄvÀzsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçzÀ (Theology) ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÉ EªÀÅ CªÀÄÆ®å DPÀgÀUÀ¼ÀÄ. vÀAvÀæUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¨sÁµÉ. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¤vÀå fêÀ£ÀzÀ C¥ÁgÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §gÀ§®èªÀÅ. EzÀĪÀgÉUÀÆ ¥ÀævÉåÃPÀ ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÁVgÀĪÀ PÁªÀå«ÄêÀiÁA¸É ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæ±Á¸ÀÛçzÀ JµÉÆÖà ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ C©ü£ÀªÀUÀÄ¥ÀÛ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À ¸ÀÆPÀëöä »£Éß¯É w½AiÀÄÄvÀÛzÉ.
vÀAvÀæUÀ¼À vÀvÀé
ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ vÀAvÀæUÀ¼À ¥Àæ¥ÀAZÀ zÉÆqÀØzÀÄ. CzÀ£ÀÄß ±Á¸ÀÛç, UÀæAxÀ CzsÀåAiÀÄ£À, «ZÁgÀ «¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ ¸ÀܼÀPÁgÀå, ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¸ÀÛç, eÁ£À¥ÀzÀUÀ¼À zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁgÀå, C¥ÉÃPÀëtÂAiÀÄ. vÀAvÀæzÀ JµÉÆÖà ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÃzÁAvÀ, AiÉÆÃUÀ, £ÁxÀ¥ÀAxÀzÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À°è ¸ÉÃjPÉÆArªÉ. EzÀPÉÌ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. D¢±ÀQÛAiÉÄAzÀgÉ ªÉÃzÁAvÀªÀÅ ºÉüÀĪÀ vÀÄjÃAiÀÄ ¹ÜwAiÀÄ ¸ÀAªÁ¢ JAzÀÄ aAvÀPÀ PÉ. UÀÄgÀÄzÀvÀÛ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. F ¹ÜwAiÀÄ°è ¸ÀĵÀÄ¦Û (Deep Sleep) ¸Àé¥Àß  (Dream) ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀÈvÀ (Walking) ¹ÜwUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. F CªÀ¸ÁÜvÀæAiÀÄUÀ¼ÀÄ - CzÉà PÀæªÀÄzÀ°è - PÁ½, zÀÄUÁð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄgÀ ¸ÀAPÉÃvÀ. ºÁUÉAiÉÄà vÀAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ zÉëà ¥ÀÄgÁtUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ AiÉÆÃUÀ ¤zÁæ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¼ÀgÁwæUÉ PÁ½ ¸ÀAPÉÃvÀ. J¯Áè zÉêÀvÉUÀ¼À ±ÀQÛAiÀÄ vÉÃd¹ì£À ¸ÀªÀĶÖAiÉÄà zÀÄUÁð. eÁUÀÈw ªÀÄvÀÄÛ §æºÀä ¸ÀȶÖAiÀÄ ¸ÁQëAiÉÄà ¸ÀgÀ¸Àéw.
AiÉÆÃUÀªÉAzÀgÉ PÉêÀ® D¸À£À, ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß. CzÉÆAzÀÄ fêÀ£À±ÉÊ°, ºÁUÉAiÉÄà vÀAvÀæªÀÅ AiÉÆÃUÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. AiÉÆÃUÀ JAzÀgÉ PÀÆqÀÄ«PÉ JA§ ªÀÄÄSÁåxÀð«zÉ. EzÀÄ ¸ÀȶÖAiÀÄ°è£À ¹ÛçÃ¥ÀÄgÀĵÀ vÀvÀéUÀ¼À «Ä®£ÀªÀÇ ºËzÀÄ. ²ªÀ (¥ÀÄgÀĵÀ) ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ (¹ÛçÃ) JgÀqÀÆ MAzÉà C¹ÛvÀézÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄ. vÀAvÀæ±Á¸ÀÛç UÀæAxÀUÀ¼À°è ²ªÀ£ÀÄ - vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀðw ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀÄ®è JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É. £ÁxÀ¥ÀAxÀzÀ ªÀÄÄRå ¥ÀoÀåªÁzÀ ¹zÀÞ¹zÁÞAvÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ²ªÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛAiÀÄgÉAzÀgÉ ZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ£À £ÉgÀ¼ÀÄ JgÀqÀÆ MAzÀ£ÉÆßAzÀÄ »A¨Á°¸ÀĪÀAvÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. vÉÆÃqÀ® vÀAvÀæzÀ°è ²ªÀ-±ÀQÛAiÀÄgÀ vÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ MqÉzÀÄ ºÉýzÉ. ±ÀQ۬Įè¢zÀÝgÉ ²ªÀ K£À£ÀÆß ªÀiÁqÀ¯ÁgÀ, ±ÀQ۬ĮèzÀ ²ªÀ ²ªÀ (Dead Body) JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ. eÉÊ£ÀvÀvÀÛ÷é±Á¸ÀÛçzÀ°è zÀæªÀå (Reality) ªÀÄvÀÄÛ UÀıÀQÛ (Quality) JgÀqÀÆ MAzÀjAzÉÆAzÀÄ ©ü£ÀߪÀ®è. GzÁ: a£Àß ªÀÄvÀÄÛ a£ÀßzÀ §tÚ JgÀqÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀÄ®è. FUÀ vÀAvÀæ±Á¸ÀÛçzÀ PÉ®ªÀÅ vÁwéPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀßµÉÖ £ÉÆÃqÉÆÃt.
ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÃzÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀAvÉ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAvÀæ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. DzÀgÉ vÀAvÀæzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ «¸ÁÛgÀ, ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¥ÀAxÀUÀ¼À vÁwÛ÷éPÀvÉAiÀÄ®Æè ¸ÀªÁðAVÃt ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ¸ÁzsÀå«®èªÁzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÉà ¸Àj. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀ±Àð£ÀUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ UÀÄj ªÉÆÃPÀë, ¤ªÁðt. C°èUÉ ¸ÁzsÀPÀgÀ fêÀ£ÀzÀ PÀqÉAiÀÄ £É¯É, ªÉÆÃPÀë. EzÀ£ÀÄß vÁAwæPÀ ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ°è ¥ÀÆtðvÁSÁåw JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. fêÀªÀÅ vÁ£ÀÄ ²ªÀ JAzÀÄ CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¨Á¼ÀĪÀÅzÉà F vÁAwæPÀ ªÉÆÃPÀëzÀ ¸ÀégÀÆ¥À. fêÀzÀ ªÉÄîÄäRzÀ ¥ÀæAiÀiÁtzÀ, DzsÁåwäPÀ ²RgÀUÁ«Ä AiÀiÁvÉæAiÀÄ ¨sÁ¶PÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉà vÀAvÀæzÀ MAzÀÄ ºÀAvÀzÀ vÁwéPÀvÉ. MAzÀÄ ºÀAvÀ AiÀiÁPÉAzÀgÉ C£ÀĨsÀªÀªÀÅ JA¢UÀÆ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ? fêÀPÉÌ ºÀ®ªÀÅ CqÀZÀuÉ, ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÀæªÉÄUÀ¼ÀÄ. fêÀQÌgÀĪÀ «Äw-UÀrUÀ¼À£ÀÄß vÀAvÀæ ªÀÄÄRåªÁV LzÉAzÀÄ PÀgÉ¢zÉ. CzÀPÉÌ PÀAZÀÄPÀ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À CxÀªÁ fëUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄ«ÄqÀÄvÀÛzÉAiÉÆÃ, vÀqÉAiÉÆqÀÄØvÀÛzÉAiÉÆà CªÉà PÀAZÀÄPÀUÀ¼ÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß Ew«ÄwUÀ¼À£ÀÄß CjvÀÄ CzÀ£ÀÄß zÁlĪÀÅzÉà vÀAvÀæ ªÀiÁUÀð. ºÁUÁV vÀAvÀæ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ UÀÄArUÉ ¨ÉÃPÀÄ. vÀAvÀæªÀÅ DzsÁåwäPÀ ²RgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV KgÀĪÁUÀ ¨sËwPÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¹PÉƼÀÄîªÀ zÁj. ¤dªÁzÀ vÁAwæPÀªÉAzÀgÉ UÀÄA¥ÀÄ, ¥ÀAxÀ, ¸ÀªÀiÁd EzÀgÀ ¹Ã«ÄvÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤dPÀÆÌ zÁnzÀªÀ£ÀÄ.
G½zÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ½VAvÀ vÀAvÀæªÀÅ ºÉZÀÄÑ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁzÀzÀÄÝ, ¨Ë¢ÞPÀ ZÀZÉðAiÀÄ zÀAvÀUÉÆÃ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ G½¢gÀĪÀAxÀzÀÄÝ. ºÁUÁUÉAiÉÄà ºÉaÑ£À §Ä¢ÞfëUÀ¼À£ÀÄß DPÀ¶ð¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ! EgÀ°. FUÀ vÀAvÀæ±Á¸ÀÛçzÀ PÉ®ªÀÅ »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆÃt.
¤dPÀÆÌ ºÀUÀ®Ä-gÁwæAiÉÄ£ÀßzÀ PÀtÂÚUÉ PÁtĪÀ F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è PËægÀå, zÀĵÀÖvÀ£À, CºÀAPÁgÀ, zÀħð®gÀ ±ÉÆõÀuÉ EzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÀAvÀæ M¥ÀÄàvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ PÀĽvÀÄ DzsÁåwäPÀ ¨sÀæªÉĬÄAzÀ CzÀÄ E®è JAzÀgÉ ºÉÆÃV ©qÀĪÀÅ¢®è.
C°èUÉ vÀAvÀæ, dUÀwÛ£À PÉÃqÀ£ÀÄß PÀtÚ°è PÀtÂÚlÄÖ £ÉÆÃqÀÄvÀÛzÉ,  ºÉzÀgÀzÉ CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ±ÀQÛAiÀÄ ««zsÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À CxÉÊðPÉ ªÉÆzÀ® ºÀAvÀ.
£ÀAvÀgÀzÀ ºÀAvÀ ¸ÁzsÀPÀ£ÀÄ vÀ£Àß°ègÀĪÀ zÉÆõÀ, z˧ð®åUÀ¼À£ÀÄß C®Që¸ÀzÉ CzÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ. JzÀÄj¸ÀzÉ ªÉÆÃPÀë«®è. qÁAmÉAiÀÄ rªÉÊ£ï PÁ«ÄrAiÀÄ°è £ÀgÀPÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨ÁV®Ä J°èzÉ? JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ £ÀgÀPÀzÀ PÉÃAzÀæzÀ°è JAzÀÄ! ºÁUÉ fêÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄQÛ ¨ÉÃPÉAzÀgÉ GvÀÛgÀ fêÀ£ÀPÉÌ ¨É£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀ®è, JzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀ ±ÀQÛUÉ ºÉzÀj ªÉÆzÀ® ºÀAvÀzÀ°è ©¢ÝzÀÝ£Éà CzÉà ±ÀQÛAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ JzÀÄÝ ¤®ÄèªÀÅzÀÄ. EzÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀ - ªÀÄĽî¤AzÀ ªÀÄļÀî£ÀÄß vÉUÉzÀAvÉ.
vÁAwæPÀ ¥ÀAxÀ gÀ¹PÀ ¥ÀAxÀ. dUÀvÀÄÛ zÉêÀgÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß »Ã£ÁAiÀĪÁV KPÉ »ÃUÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ? zÉúÀªÀ£ÀÄß JµÉÆÖà ¨sÀQÛ ¥ÀAxÀ, AiÉÆÃUÀ ¥ÀAxÀUÀ¼ÀÄ vÀÄZÀÒªÉAzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ zÉúÀªÀ£ÀÄß JAzÀÆ wgÀ¸ÁÌgÀ¢AzÀ £ÉÆÃr®è. zÉúÀªÀÅ ²ªÀ-±ÀQÛAiÀÄgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ zÉêÁ®AiÀÄ, ¥À«vÀæ JA§ÄzÀÄ vÀAvÀæzÀ ¨sÁªÀ£É. aAw¸ÀĪÀÅzÉà C®è, ¨sÁ«¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀAvÀæzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ zÉÆqÀرÀQÛ. zÉúÀªÀÅ ªÀÄ®ªÀÄÆvÀæUÀ¼À §ZÀÑ®Ä JA§ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß DAvÀjPÀªÁV K£Éà ¨sÉÃzÀ«zÀÝgÀÆ J®è vÀAvÀæUÀ¼ÀÆ ¤gÁPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ±ÀAPÀgÁZÁgÀågÀ ¸ËAzÀgÀå ®ºÀjAiÀÄ ¹Ûçà ªÀtð£É, «ÄxÀÄ£À ²®àUÀ¼ÀÄ, PÁªÀıÁ¸ÀÛç PÉÆñÀUÀ½gÀ°, ¨ËzÀÞgÀ ¹ÛçÃ-¥ÀÄgÀĵÀ «Ä®£À vÀvÀézÀ AiÀÄÄUÀ£ÀzÀÞªÉà EgÀ°, eÉÊ£ÀgÀ £ÀUÀß zÉúÀ ¸ËAzÀgÀåzÀ ªÀÄzsÀÄgÀ DgÁzsÀ£ÉAiÉÄà EgÀ° C¯Éè¯Áè zÉúÀªÀ£ÀÄß G£ÀßvÀªÁVlÄÖ UËgÀ«¸À®VzÉ. ªÀĺÁ±ÀQÛUÀÆ «±ÀéPÀÆÌ, DPÁ±ÀzÀ°ègÀĪÀ CªÀÄÆvÀðvÉUÀÆ, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ zÀlÖ ªÁ¸ÀÛªÀvÉUÀÆ £ÀqÀÄ«£À ¸ÉÃvÀĪÉAiÉÄà zÉúÀ. DzsÁåvÀä ¥ÀAxÀUÀ¼À zÀÄ®ðPÀëöå¢AzÁV zÉúÀPÉÌ ªÀĺÀvÀé vÀ¦à MAzÉqÉ zÉúÀ (C£ÀߪÀÄAiÀÄ), ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ ¥Áæt±ÀQÛ, ªÀÄ£ÉÆñÀQÛ, Cj«£À («eÁÕ£À) ±ÀQÛUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ D¼ÀªÁzÀ PÀAzÀPÀ K¥ÀðnÖvÀÄÛ. UÁæAyPÀªÁV ªÀiÁvÀæªÀ®è ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁVAiÀÄÆ G¥À¤µÀwÛ£À ¥ÀAZÀPÉÆñÀUÀ¼À ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉÆ C£ÀߪÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætªÀÄAiÀÄ, ªÀÄ£ÉÆêÀÄAiÀÄ, «eÁÕ£ÀªÀÄAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÉÆzÀ°£À ¸ÀA¥ÀPÀð vÀAzÀzÉÝà vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ. zÉÊ»PÀ ªÀÄÈVÃAiÀÄ PÁªÀĪÀ£ÀÄß DzsÁåwäPÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄnÖ¯ÁV ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀAvÀæUÀ¼À ¸ÁzsÀ£É. EzÀgÀ°è ¥ÀæªÀiÁzÀUÀ¼ÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀ®è. DzÀgÉ Erà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ §zÀÄQ£À°è ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÀÝ zsÁgÉUÀ½UÉ PÉÆArAiÀiÁUÀĪÀAvÉ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÀÄÝ vÀAvÀæUÀ¼À ªÉʲµÀÖöå.
EzÀÝzÀÝ£ÀÄß EzÀÝAvÉ M¦à ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ vÁAwæPÀ vÁwéPÀvÉAiÀÄ®è. GzÁºÀ: zÉúÀ, ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À DªÀgÀtªÀ£ÀÄß EzÀÝvÉ ¹éÃPÀj¹zÀgÀÆ CzÀgÀ AiÉÆÃUÀåvÉ, ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀAvÀæzÀ vÁwéPÀvÉ. zÉúÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì EªÀÅ ¤®ðPÀëöå¢AzÁV - ¤ÃgÀÄ ºÁPÀzÉ £É®PÉÌ ¨ÁVgÀĪÀ ºÀÆ«£À VqÀzÀ mÉÆAUÉAiÀÄAwzÀÝgÉ - CzÀPÉÌ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¤ÃgÉgÉzÀÄ, CzÀgÀ°ègÀĪÀ gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ, DzsÁåwäPÀ ¸ÀÆgÀå - ZÀAzÀægÀ PÀqÉ ªÀÄÄR ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀAvÀæzÀ £É¯É. ¨sËvÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À®Æè ZÉÊvÀ£Àå (energy) ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVzÉ. ¤¢æ¸ÀÄwÛzÉ JAzÀÄ DzsÀĤPÀ «eÁÕ£À vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÉ. dqÀzÀ°ègÀĪÀ ZÉÊ£ÀvÀå ±ÀQÛAiÀÄ eÁUÀgÀuÉ, JZÀÑgÀ EzÀÄ PÀÄAqÀ°£À ±ÀQÛAiÀÄ »A¢gÀĪÀ ¥ÀjPÀ®à£É. DgÀÄZÀPÀæ (¥ÀzÀä)UÀ¼À ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ vÀAvÀæzÀ°è MAzÉÆAzÀÄ ZÀPÀæªÀÇ ¸ÀÆPÀëöä zÉúÀzÀ MAzÉÆAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è JA§ ¥ÀjPÀ®à£É¬ÄzÉ. ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÀgÉ vÀAvÀæªÀÅ ±Á¸ÀÛçªÁzÀgÀÆ CzÀÄ ¸ÁzsÀ£Á ªÀiÁUÀð, DgÁªÀÄ PÀÄaðAiÀÄ vÀvÀé±Á¸ÀÛçªÀ®è. fêÀªÀÅ vÀ£Àß zÉúÀ, ªÀÄ£À¹ì£À eÁUÀÈvÀªÁzÀ PÀæªÀħzÀÞ JZÀÑjPÉAiÀÄ eÁUÀgÀuɬÄAzÀ PÀqÉAiÀÄ ZÀPÀæzÀªÀgÉUÀÆ ¸ÁUÀĪÀ AiÀiÁvÉæAiÉÄà PÀÄAqÀ°£À eÁUÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÁÜ£À. EzÀÄ ¸ÁzsÀPÀ£ÀÄ C£ÀĨsÀ« UÀÄgÀÄ«£ÉÆA¢UÉ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ PÀæªÀÄ. ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ PɼÀ ºÀAvÀzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß G£ÀßvÀ ºÀAvÀzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÉà vÀAvÀæUÀ¼À ±ÀQÛ aAvÀ£É.
PÀÄAqÀ°¤ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¹zÀµÀÄÖ, CzÀgÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀªÀgÀ ¸ÀASÉå PÀrªÉÄ JAzÀÄ C£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ±ÀQÛ §AzÀµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV G½AiÀÄĪÀÅ¢®è. ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆúÀt PÀæªÀÄzÀ°è Kj¹, CªÀgÉÆúÀt PÀæªÀĪÁV E½¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀÄAqÀ°¤ ±ÀQÛ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ DAiÀiÁªÀÄ. 1. £ÁzÀ, 2. ©AzÀÄ, 3. PÀ¯Á, 4. ªÀtð, 5. vÀvÀé, 6, ªÀÄAvÀæ - EzÀÄ PÀÄAqÀ°¤ ±ÀQÛAiÀÄ CªÀgÉÆúÀt PÀæªÀÄ. DzsÀĤPÀgÁzÀ £ÀªÀÄUÉ vÀvÀé±Á¸ÀÛç PÀµÀÖªÁUÀÄwÛgÀ®Ä PÁgÀt £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß ¥Á±ÁÑvÀå Speculative vÀvÀé±Á¸ÀÛçzÀAvÉ PÉêÀ® aAvÀ£ÁPÀæªÀĪÁV £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è DzsÁåvÀä JAzÀgÉ zÀ±Àð£ÀªÀÇ ºËzÀÄ, vÀvÀé±Á¸ÀÛçªÀÇ ºËzÀÄ. CzÀÄ aAvÀ£É, §gÀºÀ, ¨ÉÆÃzsÀ£É, ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ. ©J¸ï.¹., JA.J¸ï.¹. vÀgÀUÀwUÀ¼À ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ°è ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ vÀAvÀæzÀ°è yAiÀÄj, ¥ÁæQÖPÀ¯ï J¯Áè EzÉ, CzÀgÀ°è «zÁåyðAiÀÄÄ ªÀÄÄnÖgÀĪÀ AiÉÆÃUÀåvÉAiÀÄ C¼ÉAiÀÄĪÀ ªÉÄxÉqï PÀÆqÁ EzÉ.
DzÀgÉ zÀÄzÉÊðªÀªÉAzÀgÉ ªÁzÀ «ªÁzÀUÀ¼À°è ±ÀĵÀ̪ÁUÀÄwÛzÀÝ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀfêÀ£ÀPÉÌ ºÉƸÀ gÀ¸À, gÀÄa vÀAzÀÄ, zÉêÁ®AiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, ²®àPÀ¯É, avÀæPÀ¯ÉUÉ ºÉƸÀ ªÀiÁvÀÄ PÀ°¹zÀ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÆ¯É UÀÄA¥ÁVªÉ. ªÀiÁUÀð fêÀ£ÀPÀæªÀÄ, zÉùà fêÀ£À PÀæªÀÄUÀ¼À°è CzÀgÀ «ÄAZÀÄ DUÁUÀ ¸ÀĽzÀgÀÆ, §zÀÄQ£À ¨ÉÃPÁzÀ ¨É¼ÀPÁV vÉgÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛ®è.
¨sÁgÀvÀªÉA§ ªÀĺÁ¸Àä±Á£ÀzÀ°è vÀAvÀæzÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À - EwºÁ¸À ªÀÄÈvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èzÉ, CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄlÖzÀ°è. ±ÀªÀ gÀƦ vÀAvÁæzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ±ÀªÀ ¸ÁzsÀ£É £ÀqÉzÀÄ, vÀAvÀæzÀ ¸ËAzÀgÀå, ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ §zÀÄQ£À°è CzÀÄ ªÀ»¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¥ÁvÀæzÀ avÀæ §AiÀÄ°UÉ §AzÀgÉ vÀAvÀæzÀ ²ªÀ ¸ÁzsÀ£É D¢ÃvÀÄ. MnÖ£À°è vÁ¬ÄvÀvÀéªÀ£ÀÄß §®ªÁV £ÀA©, ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ vÁ¬Ä ¨ÉÃgÀÄ. £Á«£ÀÆß ¸ÀA¸ÀÌøw CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è vÁ¬Ä ¨ÉÃj£À vÀ£ÀPÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. vÁ¬Ä ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÁzÀ ªÀÄÄlÖ¨ÉÃQzÉ.
G¥À¸ÀAºÁgÀ
zÉêÀgÀ EgÀªÀÅ CxÀªÁ E®è¢gÀÄ«PÉVAvÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ §»µÀÌøvÀ eÁw, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ - zsÁ«ÄðPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ vÀAvÀæUÀ¼À «±ÉõÀvÉ. ±ÀæªÀÄt (eÉÊ£À, ¨ËzÀÞ, DfëPÀ) ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁæºÀät zsÀªÀÄðUÀ¼À vÁAwæPÀªÁzÀAvÉ, vÀAvÀæªÀÇ ¨ÁæºÀätÂÃPÀgÀtPÉÌ M¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ.
vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ JµÉÖà AiÉÆÃa¹zÀgÀÆ «¸ÀäAiÀĪɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä Erà §ÈºÀvï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á£Á DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À°è, PÀ¯É-¸Á»vÀå-²®à-«¢ü«zsÁ£ÀUÀ¼À ºÀAvÀzÀ°è vÀAvÀæªÀÅ ¥Àæ¨sÁ«¹zÉ. ªÀåQÛAiÀÄ J®è PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼À£ÀÆß «ÄÃj ¸ÀévÀAvÀæ£ÁV, ¢üêÀÄAvÀ£ÁV, UËgÀªÀ¢AzÀ ¨Á¼À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ vÀAvÀæUÀ¼À GzÉÝñÀ. ªÉÊ¢PÀ, eÉÊ£À, ¨ËzÀÞ - EvÁå¢UÀ¼ÀAvÉ vÀAvÀæªÀÇ MAzÀÄ zÀ±Àð£À, fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÁ«¸ÀĪÀ zÀȶÖPÉÆãÀ. zÀȶÖPÉÆãÀªÉAzÀgÉ ¹Ã«ÄvÀ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAw®è. G½zÀ PÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀ - ªÀiÁ¥Àðr¸ÀĪÀ zÀȶÖzÀ±Àð£À.

ºÉaÑ£À N¢UÉ
(PÀ£ÀßqÀzÀ°è vÁ¬Ä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉaÑ£À CzsÀåAiÀÄ£À DUÀ¨ÉÃQzÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ PÀÄvÀƺÀ®PÁj/ªÀÄÄRåªÉ¤¹zÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀßµÉÖà PÉÆqÀ¯ÁVzÉ F ¥ÀnÖ ¸ÀA¥ÀÆtðªÀ®è.)
1.    CgÀ«AzÀgÀÄ, (2002), ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀzÀvÀÛ »AzÀÆ zsÀªÀÄð, ²æà CgÉÆéAzÉÆà PÀ¥Á°±Á¹Ûç E£ï¹ÖlÆåmï D¥sï ªÉâPÉ PÀ®Ñgï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (¥Àæ.ªÀÄÄ. 2002).
2.    PÀ±Àå¥ï Dgï.J¯ï., DzsÀĤPÀªÁV vÀAvÀæ ¢Ã¦PÁ, (CzÉà ¸ÀA¸ÉÜ), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (¥Àæ. ªÀÄÄ. 2002).
3.    ¥ÀÄlÖ¸ÁéªÀÄAiÀÄå ©., (1983), ²ªÀªÀÄ»ªÀÄß ¸ÉÆÛÃvÀæ - ¸ËAzÀAiÀÄ𠮺Àj (PÁªÀågÀÆ¥À PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ), ²æà zÀÄUÁð §ÄPï læ¸ïÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
4.    gÁzsÁPÀĪÀÄÄzÀ ªÀÄÄRfð, (1978), ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ²PÀët, PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ.
5.    ¸ÀA.©.J¸ï. ¸ÀtÚAiÀÄå (1988), zÉêÀZÀAzÀæ «gÀavÀ gÁeÁªÀ½ PÀxÁ¸ÁgÀ, ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
6.    ¸À.PÉ.Dgï.±ÉõÀVj, (1988) zÉêÀZÀAzÀæ «gÀavÀ gÁeÁªÀ½ PÀxÁ¸ÁgÀ, ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
7.    £ÁUÀgÁd¥Àà PÉ.f., (1998), EPÀÌlÄÖ-©PÀÌlÄÖ, C¤PÉÃvÀ£À ¥ÀæPÁ±À£À, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ.
8.    £ÁUÀgÁd¥Àà PÉ.f., (2003), zÉêÁAUÀ ¸ÀA¸ÀÌøw, ¥Àætw ¥ÀæPÁ±À£À, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ.
9.    £ÁUÀgÁd¥Àà PÉ.f. ªÀÄAiÀÄÆgÀ (ªÉÄÃ. 2006), ªÀiÁvÀÄ ªÀÄAxÀ£À, ¢ (¦æAlgïì) ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
10.   gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï J¸ï.PÉ., (2004), AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ, ²æà CgÉÆéAzÉÆà PÀ¥Á°±Á¹ÛçÃ, ªÉÃzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÀA¸ÉÜ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
11.   gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï J¸ï.PÉ., (2004), ®eÁÓUËj, ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦, «zÁågÀtå.
12.   ²æÃPÀAoÀ±Á¹Ûçà J¸ï., (1975), ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw, ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
13.   ²æÃPÀAoÀ±Á¹Ûçà J¸ï., (1975), ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ (¸ÀA:) qÁ. ¨Á.gÁ. UÉÆÃ¥Á®, qÁ.n.«. ªÉAPÀmÁZÀ®±Á¹ÛçÃ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
14.   ¸ÀvÀåPÁªÀÄ, vÀAvÀæAiÉÆä, C£ÀAvÀ«ÄvÀæ §¼ÀUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
15.   ¸Áé«Ä gÁªÀÄ, (1996), »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀĺÁvÀägÀgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è, PÁªÀÄzsÉãÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (¥Àæ.ªÀÄÄ. 1991).
16.   ±ÀAPÀgÀ ªÉÆPÁ² ¥ÀÄuÉÃPÀgÀ (1995), C¥ÀÆtð ªÀvÀðªÀiÁ£À PÁ®, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
17.   AiÀÄqÀvÉÆgÉ ¸ÀħâgÁAiÀÄ ±ÀªÀÄð (1993), ²æà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ £ÁªÀÄzÀ ¨sÁµÀå, ²æà UÀt¥Àw ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ D±ÀæªÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
18.   ¸Áé«Ä ºÀµÁð£ÀAzÀ, (1998), zÉë ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ, ¤vÁå£ÀAzÀ ¦æAlgïì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
19.   ¸Áé«Ä ºÀµÁð£ÀAzÀ, (1998), vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ, ¤vÁå£ÀAzÀ ¦æAlgïì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
20.   ¸Áé«Ä ±ÁgÀzÁ£ÀAzÀ, (1994), ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ °Ã¯Á ¥Àæ¸ÀAUÀ (¨sÁUÀ-1,2), ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ D±ÀæªÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.
21.   ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÆêÀÄAiÀiÁf, (2004), £ÁgÁAiÀÄt £ÀA§ÆzÀj PÀÈvÀ vÀAvÀæ ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄ, ²æà ¨sÀUÀªÀzÁàzÀ ¥ÀæPÁ±À£À, ¹gÀ¹.
22.   «ÄÃgÁ ZÀPÀæªÀwð, (1999), vÀAvÀæ ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ ¥ÀjPÀ®à£É, CPÀëgÀ ¥ÀæPÁ±À£À, ºÉUÉÆÎÃqÀÄ.
»A¢
1.    qÁ. ºÀeÁj ¥Àæ¸Ázï, ¢éªÉâ UÀæAxÁªÀ½, £ÁxÀ¥ÀAxÀ.
2.    ªÁ¸ÀÄzÉêÀ±ÀgÀt CUÀæªÁ®, (1964), ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀzsÀªÀÄð, CºÀªÀÄzï¨Ázï.
3.    dUÀ¢Ã±ï ZÀAzÀæ eÉÊ£ï (1965), eÉÊ£À DUÀªÀÄ ¸Á»vÀå ªÉÄà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd, ªÁgÀuÁ¹.
4.    eÉÊ£À ¸Á»vÀå PÁ §ÈºÀvï EwºÁ¸À, ¥Á±Àéð£ÁxÀ «zÁå®AiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£À, »AzÀÆ AiÀÄƤªÀ¹ðn, ªÁgÀuÁ¹.
5.    PÀ¯Áåt - wÃxÁðAPÀ (1957-d£ÀªÀj).
6.    PÀ¯Áåt - ±ÀQÛ CAPÀ.
7.    ªÀdæªÀ®è¨sÀ ¢éªÉâÃ, (1995), ¨sÁgÀwà vÀAvÀæ±Á¸ÀÛç, PÉÃA¢æÃAiÀÄ GZÀÒ w§âwà ²PÁë ¸ÀA¸ÁÜ£À, ¸ÁgÀ£ÁxÀ, ªÁgÀuÁ¹.
EAVèõï
1.         Papul Jayaker, (1989), “The Earth Nother”, Harper, Son Francisco.
2.         T.V.Kapali Sastry, “Collected Works of T.V. Kapali Sastry, Pondichery.
3.         S. Srikanta Sastri (1940), “Sources of Karnatka History, Vol. I” Mysore.
4.         H. Whitehead, (1921), “The Village Gods of South Idia”, Calcutta.
5.         J. Gonda, (1954), “Aspects of Early Vaishnavism”, Utrecht.
6.         (Ed:) Haridas Bhattacharya, (1956), “The Cultural Heritage of India”, Calcutta.
7.         Debiprasad Chattopadhyaya, (1959), “Lokayata”, New Delhi.
8.         Bankey Behari, (1991), “Sufis, Mystics and Yogis of India”, Bombay.
9.         D.C. Sircar, (1948 JRAS, Bengal), “The Sakthi Pithas”.
10.       (Ed:) D.C.Sircar (1967), Sakti Cult and Tara, Calcutta
11.       Ved Kumari (1973), The Nilamata Purana, Srinagar
12.       Jogesh Das (1972), Folklore of Assam, New Delhi
13.       G.C. Pande (1989), Mahamahopadhyaya Gopinath Kaviraj, New Delhi (Reprint 1998)
14.       Studies on the Tantras (1989), Kolkata (Third Reprint 2002).
15.       Arthor Avlon, (1927) Matranirvan Tantram (great liberatio), Madras
16.       Arthor Avlon (1953) Hymns to Kali Karpura distoram, Madras
17.       Arthor Avlon and Ellen Avalon, (1952), Hymns to the Goddess, Madras
18.       Prabodh C. Bagchi, (1939), Studies in the Tantras, Calcutta
19.       Banarjee S,C., (1978) Tantra in Bengal, Calcutta
20.       Benoytash Bhattacharya (Ed), (1931), Guhyasamaja Tantra of Tathagata Guhyaka, Baroda
21.       D.C. Bhatta Charya, Tantric Buddhist Iconographic Sources, MLBD, New Delhi (1974).
22.       Shivachandra Bhattacharya, Principles of Tantra (1960), Madras
23.       Abinava Gupta, (1918), Tantraloka (vol 1-12), Maharaja of Jammu and Kashmir
24.       C. Anne Klein (1985), Ed. The Tantric Distinction: An Introduction to Tibetiau Bhuddhism, London.
25.       M.P. Pandit (1973), (Ed): Kuttarnava Tantra, Madras
26.       M.P. Pandit (1959), Kundalini Yoga, Madras
27.       S.K. Ramachandra Rao (1979), Tantra Mantra Yantra, New Delhi
28.       Vidyaranya Yati (1937), Sri Vidyarnvatantram, Srinagar
29.       Geoffery Hudson (1983), The concealed Wisdom in World Mythology, Adyar, Madras (First Reprint, 1990)
30.       S. Mokashi Punekar (Ed) (1979) Avadoota Gita, New Delhi
31.       Sudhir Kakar, (1996), The Indian Psyche, New Delhi
32.       Samaresh Bose (1982). The Tantrik Quest - Amrit Bazar Patrika. Calcutta.